Насловна Друштво ”Терориста” Велимировић: Све је намјештаљка, тужићу Црну Гору

”Терориста” Велимировић: Све је намјештаљка, тужићу Црну Гору

4

Све је на­мје­штаљ­ка, не­мам пој­ма ко је Алек­сан­дар   Син­ђе­лић и ни­ка­да ни­је­сам раз­го­ва­рао са том осо­бом. Тра­жим да се вје­штачи мој глас, па ће се ла­ко утвр­ди­ти да ни­ка­да ни­је­сам раз­го­ва­рао са тим Син­ђе­ли­ћем. Ту­жи­ћу Цр­ну Го­ру јер сам на прав­ди Бо­га ухап­шен и до­ве­ден у ве­зу са не­ка­квим те­ро­ри­стич­ким на­па­ди­ма, по­ру­чио је Сте­фан Ве­ли­ми­ро­вић (25) из Зу­би­ног По­то­ка, у раз­го­во­ру за „Дан”.

Он је са још пет ли­ца ухап­шен у су­бо­ту 15. ок­то­бра у ве­чер­њим ча­со­ви­ма, под сум­њом да је са још 14 осо­ба, на дан из­бо­ра, спре­мао те­ро­ри­стич­ки на­пад у Под­го­ри­ци, упад у Скуп­шти­ну и хап­ше­ње пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. У не­дје­љу уве­че, око 22 ча­са, пу­штен је из при­тво­ра и су­ге­ри­са­но му је да о оно­ме што се при­ча­ло то­ком са­слу­ша­ња ни­ко­ме не го­во­ри.

„Не знам ко ме до­вео у ве­зу са љу­ди­ма ко­ји се сум­њи­че за те­ро­ри­зам. У су­бо­ту, 15. ок­то­бра, са при­ја­те­љи­ма сам био у по­сје­ти ма­на­сти­ру Острог, гдје смо се и фо­то­гра­фи­са­ли. Уве­че смо кре­ну­ли на­зад за Зу­бин По­ток ка­да смо ухап­ше­ни. Сју­тра­дан су нас пу­сти­ли, јер су ви­дје­ли да го­во­ри­мо исти­ну“, ка­же Ве­ли­ми­ро­вић.

Он до­да­је да је Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић, ко­јег је Бра­ти­слав Ди­и­кић оп­ту­жио да је по­ли­циј­ски са­рад­ник ко­ји му је под­мет­нуо те­ле­фон и кљу­че­ве, ње­гов стриц.

„Са Мир­ком се ни­је­сам ни ви­дио ни чуо већ ду­же ври­је­ме. Кад су нас при­ве­ли и ка­за­ли о че­му се ра­ди сви смо би­ли у шо­ку. Знам да го­во­рим исти­ну и знам да не­мам ни­ка­кве ве­зе са оним ства­ри­ма ко­је су нам пре­до­чи­ли у ту­жи­ла­штву. Очи­глед­но је све на­мје­штаљ­ка, ми смо упа­ли у не­чи­ју зам­ку, али, на сре­ћу, бр­зо смо пу­ште­ни на сло­бо­ду јер су сви схва­ти­ли да не­ма­мо ве­зе са оним због че­га смо при­ве­де­ни“, ис­ти­че Ве­ли­ми­ро­вић.

Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, још уви­јек је под стре­сом због све­га што му се де­си­ло, али хо­ће да прав­ду ис­тје­ра до кра­ја.

„Чуо сам да су не­ки ме­ди­ји об­ја­вљи­ва­ли не­ке тран­скрип­те раз­го­во­ра из­ме­ђу Син­ђе­ли­ћа и Ве­ли­ми­ро­ви­ћа. Ја сам је­ди­ни Ве­ли­ми­ро­вић ко­ји је хап­шен због све­га то­га. Твр­дим да не по­зна­јем ни­ка­квог Син­ђе­ли­ћа, а ка­мо­ли да сам при­чао са њим те­ле­фо­ном. Сни­мље­ни глас ни­је мој и то је ла­ко утвр­ди­ти. Тра­жи­ћу вје­шта­че­ње гла­са и до­ка­за­ти исти­ну. Не за­ни­ма ме ко је Син­ђе­лић, ин­те­ре­су­је ме са­мо исти­на“, на­во­ди он.

Ве­ли­ми­ро­вић ка­же да ће ту­жи­ти све ко­ји су се по­и­гра­ли ње­го­вим име­ном, па и МУП Цр­не Го­ре и др­жа­ву.

„Ља­га са мог име­на мо­ра од­мах да се спе­ре, а у Цр­ну Го­ру ви­ше не­мам же­љу да одем ни на мо­ре“, по­ру­чио је Ве­ли­ми­ро­вић.

Он до­да­је и да су му у ту­жи­ла­штву ка­за­ли да не сми­је да при­ча шта је би­ло у ис­ка­зу и да је то кри­вич­но дје­ло.

„Ни­је­су ми да­ли ни­ка­кав па­пир кад су ме пу­сти­ли. Ни­је­смо тра­жи­ли адво­ка­та јер смо зна­ли да смо чи­сти и да не­ма­мо ве­зе са тим до­га­ђа­јем“, на­гла­ша­ва он.

Ис­по­ви­јест Сте­фа­на Ве­ли­ми­ро­ви­ћа још је­дан је до­каз да је ис­тра­га Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва о те­ро­ри­сти­ма, а ко­ју во­ди спе­ци­јал­ни ту­жи­лац Ми­ли­во­је Кат­нић, до­жи­вје­ла крах. По на­ло­гу ту­жи­ла­штва ухап­ше­но је 20 осум­њи­че­них, а на сло­бо­ду су од­мах пу­ште­ни Сте­фан Ве­ли­ми­ро­вић (25), Бо­јан Ко­ва­че­вић (40), ње­гов си­но­вац Г.К. (17), бра­ћа Ни­ко­ла(21) и Лу­ка (18) Ђор­ђе­вић и Вла­ди­мир Бо­жо­вић (21).

У тран­скрип­ти­ма сни­мље­них раз­го­во­ра из­ме­ђу Син­ђе­ли­ћа и Ве­ли­ми­ро­ви­ћа њих дво­ји­ца се до­го­ва­ра­ју око хап­ше­ња Ђу­ка­но­ви­ћа у не­дје­љу уве­че, на дан из­бо­ра. Вр­ло за­ни­мљив је по­да­так да њих дво­ји­ца о све­му при­ча­ју у ши­фра­ма, пла­ше­ћи се да их при­слу­шку­ју, а он­да о на­вод­ном хап­ше­њу Ђу­ка­но­ви­ћа го­во­ре отво­ре­но, по­ми­њу­ћи и ње­го­во име и де­та­ље око тог чи­на.

Има­ју­ћи све ово у ви­ду, не­у­бје­дљи­во зву­чи тврд­ња глав­ног спе­ци­јал­ног ту­жи­о­ца Ми­ли­во­ја Кат­ни­ћа да је по­ме­ну­та гру­па ко­ри­сти­ла со­фи­сти­ци­ра­ни на­чин ко­му­ни­ка­ци­је, ако Син­ђе­лић и Ве­ли­ми­ро­вић то­ком те­ле­фон­ског раз­го­во­ра отво­ре­но при­ча­ју о упа­ду у Скуп­шти­ну и о хап­ше­њу Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. Па­ра­док­сал­но зву­чи да они ко­ји спре­ма­ју те­ро­ри­стич­ки на­пад, хап­ше­ње пре­ми­је­ра и број­не ли­кви­да­ци­је, ка­ко твр­ди ту­жи­ла­штво, ле­жер­но о то­ме го­во­ре у сво­јим те­ле­фон­ским раз­го­во­ри­ма.

По на­ло­гу ту­жи­ла­штва у при­тво­ру су за­др­жа­ни: Кри­сти­на Хри­стић из Бе­о­гра­да, Бран­ка Ми­лић (58) из Но­вог Са­да, Ми­лан Ду­шић (59) зва­ни Па­цов из Бе­о­гра­да, Дра­ган Мак­сић (50) из Бу­ја­нов­ца на­ста­њен у Бе­о­гра­ду, Ср­бо­љуб Ђор­ђе­вић (52) из Бу­ја­нов­ца, на­ста­њен у Бе­о­гра­ду, Алек­сан­дар Чу­ро­вић (33) из Шап­ца, Алек­сан­дар Алек­сић(41) из Шап­ца, Ни­ко­ла Ђу­рић (34) из Шап­ца, Си­ни­ша Ћет­ко­вић (37) из Шап­ца, Де­јан Ста­но­је­вић (42) зва­ни Го­ри­ла, Ми­лош Аћи­мо­вић (26) из Шап­ца, Иви­ца Ма­тић (36) из Шап­ца, Пе­ри­ца Ан­дић (39) из Шап­ца, Бра­ти­слав Ди­кић из Ни­ша.

Те­ро­ри­зам из­бри­са­ли из оп­ту­жби

У ме­ђу­вре­ме­ну, ту­жи­ла­штво је за 11 осум­њи­че­них од­у­ста­ло од оп­ту­жби за те­ро­ри­зам и те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју. Са­да се за то дје­ло те­ре­те са­мо Ди­кић, Хри­стић и Син­ђе­лић, ко­ји је у бјек­ству, док се оста­ли­ма на те­рет ста­вља са­мо ства­ра­ње кри­ми­нал­не ор­га­ни­за­ци­је. Чак и то дје­ло би­ће те­шко до­ка­зи­во, с об­зи­ром на то да се ве­ћи­на осум­њи­че­них из­ме­ђу се­бе и не по­зна­ју, ни­ка­да ни­је­су кон­так­ти­ра­ли, па оста­је отво­ре­но пи­та­ње ка­ко су ства­ра­ли кри­ми­нал­ну ор­га­ни­за­ци­ју.

1108622040

Ср­би­ја ни­је про­тје­ра­ла Ру­се

Ми­ни­стар уну­тра­шњих по­сло­ва Ср­би­је Не­бој­ша Сте­фа­но­вић де­ман­то­вао је ме­диј­ске на­пи­се да је шеф Са­вје­та за на­ци­о­нал­ну без­бјед­ност Ру­си­је Ни­ко­лај Па­тру­шев бо­ра­вио у Бе­о­гра­ду да би на­вод­на три ру­ска шпи­ју­на вра­тио у Мо­скву.

„Ни­шта од то­га ни­је исти­на. Па­тру­шев је био у Ср­би­ји да би­смо раз­го­ва­ра­ли о на­став­ку са­рад­ње. Ни­ти је Ср­би­ја ко­га про­тје­ри­ва­ла, ни­ти је не­ко оти­шао с Па­тру­ше­вим“, ре­као је Сте­фа­но­вић.

4 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Niti si prvi, niti jedini koji je iskoriscen za prljavstine rezima i tajnih sluzbi.
  Ispravnost treba dokazivati drugima, a ne kreatorima cijele ujdurme.
  Grozno je sto te je snaslo, a jos groznije je da gradjani nasjednu i budu zrtve monstruoznih prevara.

 2. 0
  0

  Tuži, nego šta. I ne samo ti, nego svi hapšeni i koji su pušteni i koje će pustiti. Kad Acu… (saće i Šarićima) mogu isplaćivati desetine miliona evra ni da trepnu, mogu i vama. Srećno do istine, uzmi im pare i zdravo ih trošio.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here