Ча­ру­га: Велимировић нам дао паре иако је већ био под Катнићевом контролом

Пред­сјед­ник Све­срп­ског чет­нич­ког по­кре­та Ми­лан Па­ва­со­вић, зва­ни Ча­ру­га, оп­ту­жио је Мир­ка Ве­ли­ми­ро­ви­ћа из Зу­би­ног по­то­ка да је пре­ва­рио ње­го­ве љу­де и да им је на­мје­стио хап­ше­ње у Цр­ној Го­ри под ла­жном оп­ту­жбом да су спре­ма­ли „те­ро­ри­стич­ке на­па­де” на дан из­бо­ра, 16. ок­то­бра.