Насловна Друштво Ча­ру­га: Велимировић нам дао паре иако је већ био под Катнићевом контролом

Ча­ру­га: Велимировић нам дао паре иако је већ био под Катнићевом контролом

18
Мирко Паја Велимировић

Пред­сјед­ник Све­срп­ског чет­нич­ког по­кре­та Ми­лан Па­ва­со­вић, зва­ни Ча­ру­га, оп­ту­жио је Мир­ка Ве­ли­ми­ро­ви­ћа из Зу­би­ног по­то­ка да је пре­ва­рио ње­го­ве љу­де и да им је на­мје­стио хап­ше­ње у Цр­ној Го­ри под ла­жном оп­ту­жбом да су спре­ма­ли „те­ро­ри­стич­ке на­па­де” на дан из­бо­ра, 16. ок­то­бра.

Па­ва­со­вић твр­ди да им је Ве­ли­ми­ро­вић на са­стан­ку, не­дје­љу да­на пред из­бо­ре у Цр­ној Го­ри, ре­као да што ви­ше љу­ди из тог чет­нич­ког по­кре­та тре­ба да оде у Под­го­ри­цу да по­др­жи опо­зи­ци­о­ни скуп ко­ји се ор­га­ни­зу­је тог да­на.

Ве­ли­ми­ро­вић та­да, твр­ди Па­ва­со­вић, ни­је по­ми­њао ни оруж­је, ни Алек­сан­дра Син­ђе­ли­ћа ни Бра­ти­сла­ва Ди­ки­ћа, као ни би­ло ка­ка­ве на­па­де ко­је та гру­па тре­ба да из­вр­ши, као ни хап­ше­ње Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа.

Па­ва­со­вић је чет­нич­ки вој­во­да и пред­сјед­ник по­кре­та чи­ји су при­пад­ни­ци ве­ћи­на ухап­ше­них у Под­го­ри­ци под сум­њом да су 16. ок­то­бра пла­ни­ра­ли на­па­де ис­пред Скуп­шти­не.

„Ве­ли­ми­ро­вић нам је ре­као да са­мо тре­ба да оде­мо у Под­го­ри­цу, пру­жи­мо по­др­шку на­шој бра­ћи и вра­ти­мо се ку­ћи. На том са­стан­ку, 10. ок­то­бра, дао је 500 еура за тај пут, за љу­де ко­ји бу­ду хтје­ли да иду. Тек кад су мо­ји љу­ди по­хап­ше­ни у Под­го­ри­ци схва­тио сам да нам је Ве­ли­ми­ро­вић па­ре дао док је био под кон­тро­лом Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва Цр­не Го­ре, ка­ко је и сам при­знао на са­слу­ша­њу“, твр­ди Па­ва­со­вић у екс­клу­зив­ном раз­го­во­ру за „Дан”.

Он је по­во­дом афе­ре „др­жав­ни удар” у Цр­ној Го­ри два пу­та при­во­ђен на ин­фор­ма­тив­ни раз­го­вор у Без­бјед­но­сно-ин­фор­ма­тив­ној аген­ци­ји Ср­би­је (БИА). Са­слу­ша­ван је, ка­ко се ви­ди из пи­сма ко­је је при­ло­жио, 19. и 30. ок­то­бра и та­да му је ре­че­но да ме­ди­ји­ма не сми­је ни­шта да при­ча.

Милан Павасовић звани Чаруга
Милан Павасовић звани Чаруга

По­што се ра­ди о кла­сич­ној на­мје­штаљ­ци и уна­при­јед при­пре­мље­ној клоп­ци у ко­ју су упа­ли мо­ји љу­ди, ко­ји не­ма­ју ве­зе са те­ро­ри­змом, од­лу­чио сам да упи­тим пи­смо Во­ји­сла­ву Ше­ше­љу, пред­сјед­ни­ку Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке, ко­је да­јем и „Да­ну”. У не­дје­љу, 10.10.2016. го­ди­не, Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић, зва­ни Па­ја, из Зу­би­ног По­то­ка по­звао ме те­ле­фо­ном ре­кав­ши да се хит­но мо­ра­мо ви­дје­ти, и да кре­ће за Но­ве Ба­нов­це код ме­не, јер раз­го­вор ни­је за те­ле­фон. У Но­ве Ба­нов­це сти­гао је са сво­јим шо­фе­ром у 17 ча­со­ва, сје­ли смо у ре­сто­ран „Зр­ма­ња” и од­мах пре­шли на раз­го­вор. Те­ма су би­ли из­бо­ри у Цр­ној Го­ри, а раз­го­вор је ишао у прав­цу по­др­шке срп­ској опо­зи­ци­ји у Цр­ној Го­ри, ка­ко би се ски­нуо са вла­сти кри­ми­на­лац, ло­пов и из­дај­ник Ми­ло Ђу­ка­но­вић. Ни­је­сам мо­гао сам до­ни­је­ти од­лу­ку о уче­шћу мо­јих љу­ди на том ску­пу, па сам по­звао оста­лу бра­ћу да до­ђу. На том са­стан­ку је био и Алек­сан­дар Алек­сић из Шап­ца, ко­ји је ухап­шен у Под­го­ри­ци. Дра­ган Мак­сић, ко­ји је та­ко­ђе ухап­шен, пре­ко те­ле­фо­на ми је ре­као да не мо­же до­ћи из здрав­стве­них раз­ло­га, али да има­мо ње­го­ву по­др­шку и по­вје­ре­ње ка­кву год од­лу­ку бу­де­мо до­ни­је­ли. На са­стан­ку је био и Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић, ко­ји нам је ре­као да тре­ба да оде­мо у Под­го­ри­цу, да ће­мо до­би­ти па­ре за пут и да по­др­жи­мо бра­ћу на ску­пу ко­ји ће у не­дје­љу би­ти та­мо. На том са­стан­ку Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић да­је 500 еура за тро­шко­ве го­ри­ва и још 50 еура за те­ле­фон­ске кар­ти­це, ка­ко би­смо би­ли у кон­так­ту“, ис­при­чао је Па­ва­со­вић ин­спек­то­ри­ма БИА у Но­вом Са­ду.dan-logoПа­ва­со­вић је, ка­ко ка­же, на са­слу­ша­њу у БИА пи­тао Ве­ли­ми­ро­ви­ћа ко фи­нан­си­ра и ода­кле па­ре, а он му је ка­зао: „А ко би дру­ги, не­го бра­ћа Ру­си”. Он ис­ти­че да им је Ве­ли­ми­ро­вић ка­зао да ће оста­так па­ра за смје­штај и хра­ну до­би­ти ка­да стиг­ну у Под­го­ри­цу. Па­ва­со­вић због здрав­стве­них про­бле­ма ко­је има ни­је мо­гао да по­ђе за Под­го­ри­цу.

Од­го­вор­но твр­дим да Ве­ли­ми­ро­вић на том са­стан­ку ни­је ре­као да ће би­ти на­па­да ис­пред Скуп­шти­не и да ће се ко­ри­сти­ти оруж­је. То ни­је по­ми­њао. Ни­је по­ми­њао би­ло чи­је име, ни Син­ђе­ли­ћа ни Ди­ки­ћа. Та­ко­ђе, ни­је нам ре­као да иза све­га сто­ји би­ло ко­ја опо­зи­ци­о­на пар­ти­ја из Цр­не Го­ре. Па, ја не знам ни­јед­ног по­ли­ти­ча­ра из Цр­не Го­ре. Са­мо је тра­жио да иде­мо у Под­го­ри­цу, бу­де­мо на том ску­пу и вра­ти­мо се на­зад. Сад схва­там да нас је он уву­као у клоп­ку и на­мје­стио мо­јим љу­ди­ма хап­ше­ње“, при­ча Па­ва­со­вић.

Пре­ма ње­го­вим ри­је­чи­ма, гру­па у ко­јој су би­ли Бран­ка Ми­лић и Дра­ган Мак­сић са оста­лим љу­ди­ма оти­шла је во­зом за Под­го­ри­цу и че­ка­ла на Же­ље­знич­кој ста­ни­ци, али их ни­ко ни­је са­че­као.

„Бран­ка Ми­лић ми то и ја­вља у 16 ча­со­ва и 20 ми­ну­та. Од­мах сам ко­му­ни­ци­рао са Ве­ли­ми­ро­ви­ћем, ко­ји ми је ре­као да је у ве­ли­кој гу­жви и да ће сти­ћи за 10 ми­ну­та. Бран­ка и Дра­ган зо­ву по­но­во и ка­жу ми: Ча­ру­га све је у ре­ду, но­вац смо до­би­ли, иде­мо да се смје­сти­мо, чу­ће­мо се ка­сни­је. То је био мој зад­њи раз­го­вор са бра­ћом чет­ни­ци­ма ко­ји су оти­шли да по­др­же тај опо­зи­ци­о­ни скуп у Цр­ној Го­ри на ко­ји их је по­слао Ве­ли­ми­ро­вић. На­кон по­ла са­та чу­јем на те­ле­ви­зи­ји да је ухап­ше­на гру­па те­ро­ри­ста из Ср­би­је, не сум­ња­ју­ћи да су то мо­ји љу­ди. То је би­ло су­бо­ту на не­дје­љу, тач­ни­је 15. на 16. ок­то­бар“, ка­зао је он на ин­фор­ма­тив­ном раз­го­во­ру у БИА.

Па­ва­со­вић до­да­је да та­да по­чи­ње да сум­ња да се не­што де­си­ло ње­го­вим при­ја­те­љи­ма, јер без­у­спје­шно по­ку­ша­ва да ус­по­ста­ви кон­такт са њи­ма.

„Сви бро­је­ви су би­ли не­до­ступ­ни, па сам схва­тио да не­што не ва­ља. У ви­је­сти­ма су пред­ста­вље­ни као те­ро­ри­сти. То ни­је тач­но и то ће се и до­ка­за­ти. Мо­ја бра­ћа не­ма­ју ни­шта са те­ро­ри­змом, оти­шли су у Цр­ну Го­ру по на­го­во­ру Ве­ли­ми­ро­ви­ћа, са­мо да да­ју по­др­шку опо­зи­ци­ји про­тив из­дај­ни­ка Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа“, ка­же Па­ва­со­вић на са­слу­ша­њу.

Он је ин­спек­то­ри­ма БИА ка­зао да Ве­ли­ми­ро­вић на са­стан­ку ни­је по­ми­њао име­на ге­не­ра­ла Ди­ки­ћа и Алек­сан­дра Син­ђе­ли­ћа.

Па­ва­со­вић на­во­ди да је тек на­кон хап­ше­ња ње­го­вих љу­ди и из­ја­ва Ве­ли­ми­ро­ви­ћа код спе­ци­јал­ног ту­жи­о­ца схва­тио да су ње­го­ви љу­ди по­хап­ше­ни у кла­сич­ној на­мје­штаљ­ци.

Тек та­да схва­там да је Ве­ли­ми­ро­вић кад је тра­жио по­моћ од нас са­ра­ђи­вао са спе­ци­јал­ним ту­жи­о­цем Цр­не Го­ре и по­ли­ци­јом. Он на­ма то ни­је ре­као на са­стан­ку, да са­ра­ђу­је са ту­жи­ла­штвом. То сам тек ви­дио кад је свје­до­чио и кад је обје­ло­да­ње­на сва ова при­ча. Не знам да ли је уци­је­њен да то ра­ди или је не­што дру­го у пи­та­њу, али сум­њам да је све ово сми­шље­но у са­рад­њи са по­ли­ци­јом. Од­го­вор­но твр­дим да мо­ји при­ја­те­љи ни­је­су ни­ка­кви те­ро­ри­сти као што об­ја­вљу­ју ре­жим­ски ме­ди­ји. Мо­ја бра­ћа ни­је­су кре­ну­ла у Под­го­ри­цу с тим ци­љем. Ве­ли­ми­ро­вић нам ни­је ре­као ни­ти нам је по­ка­зао да је на­ба­вље­но би­ло ка­ка­во оруж­је. Наш циљ је био да­ва­ње по­др­шке опо­зи­ци­ји про­тив из­дај­нич­ког ре­жи­ма Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. И то са­мо да да­мо по­др­шку сво­јим при­су­ством, а не да пра­ви­мо не­ре­де и хап­си­мо пре­ми­је­ра Ђу­ка­но­ви­ћа. Вје­ру­јем сво­јим љу­ди­ма, по­што смо исту за­кле­тву по­ло­жи­ли у цр­кви ис­пред је­ван­ђе­ља у име Срп­ства, у име Цр­кве, у кр­сну сла­ву, у сво­ја по­ко­ље­ња“, по­ру­чио је Па­ва­со­вић.

Хап­шен 19. ок­то­бра, па пу­штен

Ин­спек­то­ри БИА Па­ва­со­ви­ћа су, ка­ко је на­вео, ухап­си­ли 19. ок­то­бра, дан на­кон што је Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић дао из­ја­ву Спе­ци­јал­ном ту­жи­ла­штву Цр­не Го­ре.

У сри­је­ду, 19. ок­то­бра, ухап­си­ла ме БИА и од­ве­ла у Но­ви Сад на ис­пи­ти­ва­ње. Ис­при­чао сам им све као што сам и на­пи­сао у пи­сму ко­је да­јем „Да­ну”. Истог да­на ме пу­шта­ју на сло­бо­ду, уз на­по­ме­ну да не сми­јем да­ва­ти из­ја­ве ме­ди­ји­ма, ни­ти се јав­но обра­ћа­ти. По­но­во до­ла­зе по ме­не 30. ок­то­бра, али ме та­да не од­во­де, већ су ме ис­пи­та­ли у Но­вим Ба­нов­ци­ма. Мо­рао сам све ово да са­оп­штим због исти­не, а исти­на је да мо­ји при­ја­те­љи ни­је­су те­ро­ри­сти и ни­шта ни­је­су пла­ни­ра­ли да ра­де у Цр­ној Го­ри„, ка­же Па­ва­со­вић.

Придружите нам се на Вајберу и Телеграму:

 

18 КОМЕНТАРИ

 1. Čaruga je uzeo pare za ove jadove što leaže u Spuž, pa se sad vadi kako nije znao ili pretpostavljao da je namještaljka,čak je i pitao Velimirovića odakle mu pare (bilo mu sumnjivo), ostalo vjerovatno govori istinu. Kolika bi se sa tako malo ljudi mogla dati podrška na mitingu od nekoliko stotina ili hiljada ljudi, a uz tolike troškove. Ovi jadnici što su uhapšeni su uzeli pare samo za troškove, a da su krećali u terorizam valjda bi neke pare unaprijed tražili da ostave kod porodica jer nisu u bioskop krenuli nego u oružanu akciju.

 2. Који вам је враг? Ође је главни играч Вучић шпијун ЦИА – Хиларин кучић. Упоредите његову причу „какав се стравични покољ“ спремао у Омрченој Гори и Катнићеву причу на тв Вијести и видјећете да је то бајка о „терористичком нападу“ коју су на молбу Микаша а по наређењу Кучића исписали БИА и АНБ заједно.
  Све у свему забавно. Што се тиче ових србијнских ћетника, то су аветиње лакоме на паре и нека их мало у Спуж.

 3. Kako Nikola trpite ovo dukljesko pogani, jos se s njim razjasnjavate kao da je ono znaveno, kao da ce nesto razumjeti!?
  On pod…., a vi ga i dalje kao priumljujute!?
  Placeno je to da aveta i zanovjeta.
  Ako cemo pravo, vama se ja cudim … nama, i sebi, jednako!

 4. BRAVO BRATE NIKOLA!OD OVIH“UDBASKIH CETNIKA“NORMALNOM SRBINU JE MUKA.TOLIKO „VOJVODA“KOJI NEMAJU GRAM MOZGA ,MOZAK NAM SE KISJELI.SAMO POGLEDAJTE „VOJVODU PAJA“KAO VRHUNAC SPRDNJE OD NASEG IZVORNOG CETNISTVA.OD BORACA ZA CAST I SLOBODU SRPSKOG NARODA UDBA JE PLANSKI PRETVATALA DECENIJAMA U KARIKATURE I NAKAZE.TO JE NJIHOV PROIZVOD SA KOJIM POKUSAVAJU UGUSITI SVEKOLIKU BORBU SRPSKOGA NARODA.KOME NORMALNOM SRBINU NIJE MUKA OD OVIH „VOJVODA“PAJA,CEKA,CARUGA I JARUGA?UDBA IH JE PROIZVODILA NAMJENSKI I PROPAGANDNO I PROIZVODI IH JOS UVIJEK.

 5. „По­што се ра­ди о кла­сич­ној на­мје­штаљ­ци и уна­при­јед при­пре­мље­ној клоп­ци у ко­ју су упа­ли мо­ји љу­ди, ко­ји не­ма­ју ве­зе са те­ро­ри­змом, од­лу­чио сам да упи­тим пи­смо Во­ји­сла­ву Ше­ше­љу, пред­сјед­ни­ку Срп­ске ра­ди­кал­не стран­ке, ко­је да­јем и „Да­ну”. У не­дје­љу, 10.10.2016. го­ди­н
  tvoji ljudi i ti svi ste vi ista jedna bagra kada ste se usudili da se nazovete CETNICIMA ,vis ste udbaski cetnici i jedan opsta bagra i podstapalica vlastima koje su sve do danas komunisticka kopilad ,svi do jednog.Ali vazno je da si ti nabavio uniformu i o vrat uobjesio zlatnu kajlu.
  Ono sto komunisticke vlasti rade preko 50 godina nastavlja ova udbina bagra do danas,licno bih donio zakon da svako ko stavi subaru i kokardu bude zatvoren .bando lopovska.ne znas gdje ti jedjedu groba li znas da si neki vojvoda i cetnik
  Ljude ti je prevario Mirko Velimirovic ,kavi su to ljudi ,jednaki koliki si ti cetnik!

  • Nidžo ne zanovetaj , čuš četnici branili , jesu zajedno sa okupatorima rujno vino pili ka na onu sliku đe su se pjanili sa ustašama , Birolijevi pioni .
   Po tradiciji i ovdašnji ćetnici mjenjaju gospodare ka čarape , sad su vam rusi gazde , no srećom vam osta samo da se koprcate ovo još malo dok u NATO uđemo .

 6. Snani malo , pa zar ovo nijesi zidari , moleri , pekari, lekari i apotekari ?
  Sad sa zbunjen totalno , jesu li ćetnici išli pod Ostrog , slava mu i milost , ili na miting DF-a na noć izbora ?

  • Они јесу и зидари и молери. И ниси ишли да ратују, да пуцају, него како им је речено, да буду на митингу. Наравно, у питању је клопка сарадника црногорске тајне полиције, Паје Велимировића. Нит је било митинга, нит је њима речено да иду да упадају у Скупштину. Похапшени су, а онда представљено да се ради о терористичкој групи. Да, молери, тапетари, паркетари… Нова ствар овдје је да Катнић није био само пасивни, већ активни учесник преваре.

   • Aha , jes ka nije , siroti ćetnici sa koljačkim stažom iz BiH , Hrvatske i Kosova , krenuli na miting u drugu državu , sa sve opremom ??
    No ih navuče CIA , Kominterna i Vatikan stari zavjerenici protiv srpstva vaskolikog , te ih uhitiše pa će o trošku Cg da se izdržavaju narednu deceniju , siroti naicni ćetnici .

    • Који су од ухапшених са ”кољачким стажом” било гдје? И са којом опремом су дошли? Шта им је заплијењено?

     Овај момак што се поптписује у некој чудној, доларској транскрипцији једног слова је очигледно добро филован идиот црногорске удбе. Сипа неке бесмислице, без иједног аргумента, а баш га брига што то дијете може оповргнути. Важно је да прича, тако се зарађује дневница.

     • Oooo Mario , nijesam toliko kratkog pamćenja , pa samo đeneral srpske žandarmerije Dikić je komandovao ratnim operacijama na Kosovu , pa Sinđa je vele bio glavni u ratu za Krim , vodio je srpske ćetnike tamo , a i ovaj , što veli uvaženi g ospodin i brat Vučić , basibozluk je sa debelim ratnim stažom , od BiH , Kosova do Krima , to je očigledno .
      Još ovo malo dok uhite ove domaće janičare pa da počinemo .
      I Maśa , kad već spominješ argumente , kud će veći argument od činjenice da su ćetnici uhićeni , da su im snimljeni predsretnuti razgovori , nađene pare , oprema , lična priznanja ….pa samo pečat na slučaj koji je udario uvaženi gospodin i brat , premijer susjedne samostalne države Srbije g.Vučić , je dovoljan argument sam za sebe .
      A lijepo je rekao „svojim ušima sam slusao , svojim očima sam gledao , to što se spremalo za Crnu Goru je više nego strašno !
      Eto tako ooo.

    • Синђа је једини терориста свијета који се добровољно предао органима земље у којој је наводно желио да изведе терористичку акцију. И то постао свједок сарадник. Јасно је чији је то играч од почетка, значи главна звијезда ове фарсе. Дикић је ухапшен и он негира све што му се ставља на терет. Која опрема је нађена? То ниси одговорио. Коју је опрему имала она баба и онај таксиста? А коју тапетар?
     Само треба послушати свједочење несретног Паје које је препуно контрадикторности. Један каже да је уапалио оружје, други да га је бацио у ријеку, трећи у језеру. Спрдња!

     А Вучић, сем што се преснећивао по конференцији за штампу, уз очигледну жељу да помогне Милу, није дао ниједан једини аргумент ни доказ. Ништа! Да нисмо шта ново сазнали? Уосталом, било би сјајно да дође и свједочи ако буде судског поступка.

     • Mario đa’ole , oće sve dokaze po novinama razvlačiti da im takvi ko ti traže mane , biće javno suđenje koliko se Tužilaštvo uplašilo snage dokaza , pa ćeš sve lijepo viđeti i čuti , što veli uvaženi gospodin i brat g.Vučić „svojim očima i ušima“ !
      Ja ne sumljam da će , sa obzirom na karakter velikosrpske ideologije , biti nesumljivo dokazano da je sprega rusi/df/ubačeni ćetnici spremala ovđe haos , nasilnu smjenu vlasti po cijenu građanskog rata .
      Srećom što imamo sposobne insitucije da se spasimo .

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар
Молимо унесите име овдје