Насловна Издвојено Војни инвентар

Војни инвентар

42
ПОДИЈЕЛИ

Пи­ше: Ве­ли­мир Ера­ко­вић

„Купи ли неки домаћин сјекиру, не би ли дрва припремио за зиму, какав однос полиција има према томе, лелекнуће му мајка, јер га Бог Отац затвора спасити неће.“

Не­ки до­га­ђа­ји пре­ва­зи­ђу са­ми се­бе, па се ни­ка­квим ри­је­чи­ма не мо­гу опи­са­ти. Не­ма тог мај­чи­ног си­на ко­ји би на­шао на­чин да по­је­ди­не људ­ске глу­по­сти не­ка­ко об­ја­сни, обра­зло­жи их и по­ста­ви их као нор­мал­не. Због то­га не­ћу да раз­би­јам гла­ву и ула­зим у мо­зак оних ко­ји ХТЗ опре­му и рад­нич­ке чи­зме тре­ти­ра­ју као вој­ни ин­вен­тар. То је слич­но као кад би за ФАП-а 13 твр­ди­ли да је тенк или про­тив­а­ви­он­ски си­стем С-300.
Уз сву лу­дост по­ли­ци­је и ин­спек­то­ра ко­ји од­у­зи­ма­ју рад­нич­ку опре­му, уз исту је ишла и от­прем­ни­ца, уред­но из­да­та фак­ту­ра, ца­рин­ска де­кла­ра­ци­ја и ра­чун. Зна­чи ни­ко ви­ше у Цр­ној Го­ри не­ће смје­ти да ку­пи чи­зме, а да не при­ја­ви по­ли­ци­ји. Шта ће цр­ни ко­сци ра­ди­ти кад кре­ну сад на ка­ту­не? Чи­зме им тре­бају да их не за­пу­не зми­ја, а ето не сми­ју их ку­пи­ти. Ако не при­ја­ве да су ку­пи­ли ко­су и ко­си­ште, сва­ки ће у за­твору за­вр­ши­ти. Бе­ле­ђи­ју не сми­ју има­ти због за­бра­не но­ше­ња хлад­ног оруж­ја. А ку­пи ли не­ки до­ма­ћин сје­ки­ру, не би ли др­ва при­пре­мио за зи­му, ка­кав од­нос по­ли­ци­ја има пре­ма то­ме, ле­лек­ну­ће му мај­ка, јер га Бог Отац за­тво­ра спа­си­ти не­ће. Па­ра­но­и­ци ко­ји се пла­ше све­га и сва­че­га од мо­бил­них те­ле­фо­на уми­сли­ли су да је оруж­је, па их од­у­зи­ма­ју као нај­бо­ље ‘’маг­ну­ме 357’’. Да ни­је жа­ло­сно, оно што се ра­ди у по­ли­ци­ји, ту­жи­ла­штву и су­до­ви­ма ове ма­ле и на­па­ће­не зе­мље би­ло би сми­је­шно. Али не­ма раз­ло­га за сми­јех. Цр­ном Го­ром вла­да ре­пре­сив­ни апа­рат и хо­бот­ни­ца зва­на ,,мој­ко­вач­ки клан’’. На­рав­но, се­бе на­зи­ва­ју по­ли­ти­ча­ри­ма и по­ли­цај­ци­ма, али то ни­је­су. Ду­шко Мар­ко­вић ве­дри и обла­чи Цр­ном Го­ром. Чак је и Ми­ло Ђу­ка­но­вић ма­ри­о­не­та у ру­ка­ма тог чо­вје­ка. По­ста­вио је свог ди­рек­то­ра по­ли­ци­је, ди­рек­то­ра АНБ-а, ко­ман­ди­ре по­себ­не и САЈ-а и свих по­гра­нич­них је­ди­ни­ца. Сви они су ту са де­бе­лим раз­ло­гом и пу­них џе­по­ва. Не мо­гу се од пла­те ко­ман­ди­ра по­себ­не или на­чел­ни­ка ник­шић­ког МУП-а но­си­ти нај­ску­пљи „ро­лекс’’ сат, ку­по­ва­ти но­ви „ауди’’ и пра­ви­ти ви­ле. Не, то је но­вац за­ра­ђен швер­цом, не­ле­гал­но, уз амин Ду­шка Мар­ко­ви­ћа и Ве­се­ли­на Ве­љо­ви­ћа. То су ко­манд­ни ка­дро­ви ко­ји по­ли­ци­ју пре­тва­ра­ју у кри­ми­нал­ну ор­га­ни­за­ци­ју.

Milo i Dusko

Да би се њи­ма отво­ри­ла мје­ста, при­је не­ко­ли­ко го­ди­на су мла­де на­чел­ни­ке, ина­че спо­соб­не и шко­ло­ва­не ка­дро­ве, по­сла­ли у пен­зи­ју. Та­да им је од­у­зи­ма­но и тро­феј­но оруж­је. За те мом­ке се не мо­же ре­ћи да ни­је­су во­ље­ли Цр­ну Го­ру, шта­ви­ше би­ли су спрем­ни да ги­ну за њу, али су има­ли и нај­ва­жни­је, а то је по­ште­ње. Ко­ли­ко се год не сла­гао иде­о­ло­шки с њи­ма, не мо­гу им оспо­ри­ти от­ка­зи­ва­ње по­слу­шно­сти у тим не­ча­сним рад­ња­ма и то им ци­је­ним. Да ли се ико у цр­но­гор­ској по­ли­ци­ји пи­та шта је са три­ста чи­нов­ни­ка ко­ји на­ја­вљу­ју штрајк због от­прем­ни­на и при­је­вре­ме­ног од­ла­ска у пен­зи­ју. Тај штрајк је до­сад не­ко­ли­ко пу­та спри­је­чио сам пре­ми­јер. Зна­чи, они ко­ји су по­ште­но хтје­ли да ра­де свој по­сао, да спро­ве­ду на те­ре­ну оно за шта су об­у­ча­ва­ни, ни­је­су мо­гли, јер ни­је­су би­ли ло­јал­ни. Мој­ко­вач­ки клан је увео си­стем ври­јед­но­сти да је до­бар по­ли­ца­јац са­мо ко­рум­пи­ран по­ли­ца­јац. На­рав­но, из­у­зи­мам ча­сне мом­ке ко­ји ра­де у овој уста­но­ви и по­ли­цај­це на ни­жим функ­ци­ја­ма. Они су Ду­шку не­ва­жни.

Са­мим тим, ни­је кри­ми­нал ули­це про­блем Цр­не Го­ре. Кри­ми­нал­ци жи­ве по свом ко­дек­су ча­сти и не­кад су ча­сни­ји од не­мо­рал­них љу­ди ко­ји по­шту­ју за­кон­ске нор­ме. Про­блем су кри­ми­нал­ци у вр­ху др­жа­ве, у ту­жи­ла­штву, САЈ-у, по­себ­ној у АНБ-у. Про­блем су они ко­ји су на­пу­ни­ли џе­по­ве од си­ро­ти­ње и ко­ји од ХТЗ чи­за­ма ви­де ба­јо­не­те, а од ре­да­ра ДФ-а па­ра­вој­ну фор­ма­ци­ју. Ти мом­ци су ту не као па­ра­вој­ска већ да се ни­кад ви­ше не по­но­ви 24. ок­то­бар и сце­на­рио у ре­жи­ји кри­ми­на­ла­ца у по­ли­циј­ским уни­фор­ма­ма. Ни­ко се ви­ше не­ће ижи­вља­ва­ти над обич­ним на­ро­дом ма ко­ли­ко му то за­до­вољ­ство при­чи­ња­ва­ло. Врх по­ли­ци­је и упра­ва же­ле да са­кри­ју сво­је пр­ља­ве рад­ње оп­ту­жу­ју­ћи на­су­ми­це при­пад­ни­ке сед­мог ба­та­љо­на и ре­да­ре ДФ-а, пла­ше­ћи на­род не­ким глу­по­сти­ма. Же­ле да са­кри­ју сво­је тра­го­ве и пу­те­ве швер­ца дро­ге и ци­га­ре­та као др­жав­ног би­зни­са. Нај­лак­ше им је скре­та­ти па­жњу та­ко што ће пањ­ка­ти по офи­ци­ри­ма вој­ске Ју­го­сла­ви­је и од хе­ро­ја пра­ви­ти кри­ми­нал­це. На­рав­но, то је не­мо­гу­ће, као што је не­мо­гу­ће пре­ва­ри­ти по­ште­ни и ча­сни на­род Цр­не Го­ре. Он је већ од­лу­чио. Љу­ди су спрем­ни за про­мје­не и је­два их че­ка­ју. Во­ља, на­да, упор­ност и љу­бав ће по­би­је­ди­ти ову не­сре­ћу и зло. По­би­је­ди­ће же­ља за сло­бод­ним дру­штвом и др­жа­вом. За жи­во­том до­стој­ним чо­вје­ка. За бо­љом и ве­дри­јом Цр­ном Го­ром. Сло­бо­да ће до­ћи бр­зо и сви ће пла­ти­ти свој ра­чун. Ра­чун ко­ји се мо­ра под­ни­је­ти на­ро­ду, ра­чун ко­ји мо­ра би­ти по­штен и чист и ра­чун ко­ји ће сло­бо­до­ум­ни љу­ди у Цр­ној Го­ри при­хва­ти­ти и ко­нач­но сврг­ну­ти тру­ли ре­жим Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. С чи­зма­ма или без њих.

42 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Sedmi bataljon je bila politička vojska za ostvarenje velikosrpskih aspiracija , i ne treba im ni hemijske olovke dozvoliti da imaju , a svako njihovo grupisanje je opasnost za građanski mir u Cg .
  Nije davno bilo kad su puške okretali na crnogorce !
  Što se ostalog tiče oko stanja u policiji , naravno da nijesu idealni , treba i tu rezova.

  • 0
   0

   Koga je to sedmi bataljon unizio i napao u CG?Kakva velika Srbija?Ljudi su branili zajednicku drzavu koju ste vi izdali,kao sto ce te opet izdati neku.Erakovic i njegovi su sinonim otpora i neka im je Bog u ponoc,a takvi kao ti izdaje i poraza.

   • 0
    0

    Nijesmo mi „izdali zajedničku državu “ nego smo obnovili nezavisnost dobijenu 1878 a otetu prevarom 1918 !
    A to što ste zajedno sa hrvatima izdali i srušili najveće civilizacijski dostignuće južnih slovena , jednu jedinu i neponovljivu SFRJ , a umjesto nje crnogorcima uvalili SRJ – velju Srbiju, morali je završiti kako je završilo na smetlištu istorije .
    Strašna vam je država bila šverc , sankcije , pljačke , ratovi , Jezda i Dafina , mafija, a plate 3 do 5 maraka , jedino velikosrpski nacionalisti žale za njom .
    Sve ovo čudo protiv kojeg se navodno danas borite nastalo je u tu vašu rahmetli SRJ , srećom se izvukosmo iz nje zanavjek !

     • 0
      0

      Ne śekiraj se , sredićemo mi ovu našu jedinu domovinu da bude po mjeri čovjeka , i to neće puno proći .
      A ona SRJ je bila feud Śola Miloševića , Marka , Arkana , Radovana ….
      Sve će ovo proći a Crna Gora će ostati !

    • 0
     0

     Vi ste izdali sve,pa i Crnu Goru na kraju.Izdajnici nemaju nikakvu pricu,te je samim tim i ova tvoja trula.Zivjeli Srpski nacionalisti kao Erakovic.Samo sa njima i uz njih mozemo pobijediti vatikan i kroatofiliju u CG.

     • 0
      0

      Siniša dosta je bilo „izdajnika“ , sad se to zove različito političko mišljenje .
      Nego da se podśetimo danas i odamo počast 6 ljudi poginulih u Belvederskim protestima , kada je okupator pucao u crnogorski narod okupljen da izrazi protest !
      Vječna im slave i hvala !

 2. 0
  0

  Konacno je vrijeme da Erakovic dobije mjesto u parlamentu koje zasluzuje.Nova snaga,ovako hrabar?Sta treba jos?I jedina prava zrtva policijske torture.

 3. 0
  0

  Slazem se da se da je udario na prvu glavu kriminala u Cg,i savjetujem oprez.Olos najvise voli iz tame i podlo.No dako brzo osvojimo slobodu da niko ne streca vise od crnih trojki.

 4. 0
  0

  PRESTANIMO PRICU O SEDMOM BATALJONU,NEDOZVOLITE DA VAS U NJU UVLACE REIMSKI KERBERI.TREBA GOVORITI O BIJEDI I JADU CRNOGORSKOG NARODA KOJI JE ZAROBLJEN OD NENARODNOG REZIMA KOJI SA DOKAZANIM KRADJAMA SVIH IZBORA DRZI NAROD U NEIZBORU.TREBA GOVORITI O REZIMU KOJI SE NIJE PROMIJENIJO OD VREMENA MOSE I DJILASA,OD VREMENA LIJEVIH SKRETANJA,OD VREMENA PASJIH GROBLJA,OD VREMENA CRNIH TROJKI,OD VREMENA KADA SU SINOVI KRENULI DA UCE OCEVE I DJEDOVE PAMETI.TREBA GOVORITI DA JE TAJ REZIM DOSAO NA VLAST UDAROM „MLADIH I LIJEPIH“U DJEMPERIMA UNUTAR KOMUNJARSKE PARTIJE .GLAVNI POVOD ZA UDAR BILA JE NJIHOVA „BRIGA“ZA SRPSKI NAROD SA KOSOVA I METOHIJE.“BRANILI“SU SRPSKI NAROD TAKO DA SU SE DOKOPALI VLASTI KOJU SA KRADJAMA DRZE GOTOVO TRIDESET GODINA I PRIZNALI ONE I NJIHOVU TVOREVINU KOJI SU SA KOSOVA I METOHIJE PROGNALI I POBILI ZADNJEGA SRBINA I CRNOGORCA.U MRDJUVREMENU SU OJADILI ISTE ONE IZIGRANE RADNIKE ZELJEZARE,RADOJA DAKICA,KOMBINATA ITD.TAKO DA SU IH PRVO POSLALI U „RAT ZA MIR“I KADA SU SE NEKI VRATILI IZ RATA ZIVI POMETALI NA ULICU ,OPLJACKALI FIRME I PRETVORILI U GLASACE ZA VREUCU MEKINJA.RANJENE MRTVE ZABORAVILI I PROGLASILI CETNICIMA KOJI UGROZAVAJU“HRVATSKO CVIJECE“A ONI KLIKCU SA LOVCENA“SA LOVCENA VILA KLICE ,OPROSTI NAM DUBROVNICE“NIKO OD TIH DJEMPERASA NE KLICE ONIMA KOJE OVI SATRAPI POVEDOSR U „RAT ZA MIR“,SAKATIMA,IZGUBLJENE DUSE,RADNICIMA KOJI NEMAJU STA DATI DJECI,PENZIJONERIMA KOJI NEMAJU PENZIJA I JEDU ODPSDKE IZ KONTAJNERA.CIJO NAROD JE POSTAO GUBITNIK,A VODJA REZIMA TO I NE KRIJE NEGO SA VREMENA NA VRIJEME OPOZICIJU U CRNOJ GORI NAZIVA VJECNIM GUBITNICIMA,U SVOJOJ SILI NEVIDI DA JE CIJO NAROD POSTAO GUBITNIK.KADA BI VODJA PROCITAO „VODJU“VIDIJO BI DJE VODI NAPACENI NAROD,I DOKLE GA JE DOVEO!!!

 5. 0
  0

  Zrtva rezima,a cini mi se i njegovih kolega iz partije.Nego,vrijeme je majstorsko reseto.Zao mi je sto je Ero sad potpuno van tokova jer ga je policija uz pomoc nekoga iz njegovih krugova sasjekla.

 6. 0
  0

  Erakovicu,svaka ti cast.Ja i ne citam nego tvoje kolumne.I dosta mi je ovih politicara,profesionalaca,kojima je sve stalo u materijalno.Pogotovo nekih koji su unistili onakav protest.A Erakovicu kapa dolje.

 7. 0
  0

  Vojvodo,dosta pisanije.Ajmo mi ovo da rijesimo kako znamo i kako smo nekad resavali.Spremni smo ,to se zna.Komanduj pa da zavrsimo sa ovim govnima vise.

 8. 0
  0

  Tako Erke, prvo teologija, pa moralisanje, bez vrijedjanja i umiveno. Hohohohohoho ! I samo se drzi svog obora, a sve ce ostalo narod pozlatiti! Hohohohohohoho

 9. 0
  0

  Tako je.Demos podrzava hapsenje Erakovica i njegovih drugova.Demos je ovakvu Srpsku olos kao Erketa prekrizio.Demos je uz Duska Markovica i Gorana a ne uz bandu iz 7 bataljona.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here