Насловна Издвојено Вјероватно не постоје: Катнић одбија да објави слике Руса

Вјероватно не постоје: Катнић одбија да објави слике Руса

5
ПОДИЈЕЛИ

Спе­ци­јал­но ту­жи­ла­штво од­би­ло је да об­ја­ви фо­то­гра­фи­је ру­ских др­жа­вља­на Еду­а­ра­да Ши­ро­ко­ва и Вла­ди­ми­ра По­по­ва, ко­ји се сум­њи­че да су ор­га­ни­за­то­ри на­вод­ног „др­жав­ног уда­ра” у Цр­ној Го­ри, ко­ји је пла­ни­ран за 16. ок­то­бар.

Ре­дак­ци­ја „Да­на” је по­ну­ди­ла спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу да бес­плат­но об­ја­ви­мо фо­то­гра­фи­је глав­но­о­сум­њи­че­них за при­пре­ме те­ро­ри­стич­ких на­па­да, ка­ко би гра­ђа­ни мо­гли да их при­ја­ве уко­ли­ко их пре­по­зна­ју. Ме­ђу­тим, спе­ци­јал­ни ту­жи­лац је од­био на­шу по­ну­ду уз обра­зло­же­ње да му по­моћ „Да­на” ни­је по­треб­на.

„Глав­ни спе­ци­јал­ни ту­жи­лац Вам за­хва­љу­је на пред­ло­гу за по­моћ ко­ја Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву од Ва­шег ли­ста ни­је по­треб­на. Оно што је по­треб­но је­сте да не од­ма­же­те, што сте чи­ни­ли у прет­ход­ном пе­ри­о­ду“, пи­ше у од­го­во­ру из Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва.

Ре­дак­ци­ја „Да­на” је при­је два да­на по­сла­ла пи­смо спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу, у ве­зи са об­ја­вљи­ва­њем фо­то­гра­фи­ја глав­но­о­сум­њи­че­них у по­ме­ну­тој афе­ри.

„У ци­љу што бо­ље ин­фор­ми­са­но­сти гра­ђа­на, а и због цје­ло­куп­не јав­но­сти, мо­ли­мо Вас, да нам про­сли­је­ди­те фо­то­гра­фи­је дво­ји­це ру­ских др­жа­вља­на, ко­ји су оп­ту­же­ни за пла­ни­ра­ње те­ро­ри­стич­ких на­па­да 16. ок­то­бра. Об­ја­вљи­ва­ње тих фо­то­гра­фи­ја је од оп­штег ин­те­ре­са, ка­ко би се јав­ност упо­зна­ла ко су осо­бе ко­је су пла­ни­ра­ле да „Цр­ну Го­ру за­ви­ју у цр­но”. Те фо­то­гра­фи­је, ко­је не мо­же­мо на­ћи ни на сај­ту Ин­тер­по­ла, об­ја­ви­ће­мо у пр­вом на­ред­ном бро­ју на­шег ли­ста. Мо­ли­мо Вас да нам про­сли­је­ди­те и кон­такт те­ле­фон, за слу­чај да не­ко од гра­ђа­на пре­по­зна осо­бе са сли­ке, да Вам бла­го­вре­ме­но да ин­фор­ма­ци­ју ко­ја мо­же би­ти од зна­ча­ја за њи­хо­во при­во­ђе­ње прав­ди“, пи­ше у пи­сму упу­ће­ном Спе­ци­јал­ном ту­жи­ла­штву.

У на­ред­би за спро­во­ђе­ње ис­тра­ге од 5. но­вем­бра на­во­ди се да су ру­ски др­жа­вља­ни Еду­ард Ши­ро­ков и Вла­ди­мир По­пов, као и срп­ски др­жа­вља­ни Алек­сан­дар Син­ђе­лић, Бра­ти­слав Ди­кић, Пре­драг Бо­ги­ће­вић и Не­ма­ња Ри­стић, по­чи­ни­ли кри­вич­но дје­ло те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју.

Об­ја­шња­ва се да су се ру­ски др­жа­вља­ни, на­вод­но, 26. сеп­тем­бра у Мо­скви са­ста­ли са осум­њи­че­ним срп­ским др­жа­вља­ни­ном Алек­сан­дром Син­ђе­ли­ћем, из­ло­жи­ли му план, за­ду­жи­ли га да про­на­ђе што ве­ћи број осо­ба у Ср­би­ји ко­је ће се у Цр­ној Го­ри „ста­ви­ти под кон­тро­лу бив­шег ко­ман­дан­та срп­ске Жан­дар­ме­ри­је Бра­ти­сла­ва Ди­ки­ћа.

Ту­жи­ла­штво је у на­ред­би за спро­во­ђе­ње ис­тра­ге об­ја­сни­ло уло­ге чла­но­ва ор­га­ни­за­ци­је по ко­јем је Син­ђе­лић био за­ду­жен да вр­бу­је осо­бе за члан­ство у тој ор­га­ни­за­ци­ји, при­ма и пре­да­је но­вац из­ме­ђу ор­га­ни­за­то­ра и оста­лих чла­но­ва гру­пе, као и да обез­бје­ђу­је ку­по­ви­ну опре­ме – оруж­ја, по­ли­циј­ских уни­фор­ми, штит­ни­ка, ме­тал­них па­ли­ца, пан­ци­ра, су­за­ва­ца, гас-ма­ски, сред­ста­ва за ко­му­ни­ка­ци­ју. Син­ђе­ли­ћу су Ру­си за ку­по­ви­ну уни­фор­ми и оруж­ја да­ли нај­ма­ње 200.000 еура, а он је за ку­по­ви­ну оруж­ја за­ду­жио Мир­ка Ве­ли­ми­ро­ви­ћа ко­ји је ка­сни­је оти­шао у Упра­ву по­ли­ци­је и при­ја­вио јој план ор­га­ни­за­ци­је, ње­не чла­но­ве и ло­ка­ци­је на ко­ји­ма се на­ла­зе.

Син­ђе­лић је у ме­ђу­вре­ме­ну до­био ста­тус свје­до­ка са­рад­ни­ка и пу­штен је на сло­бо­ду, док је Ве­ли­ми­ро­вић услов­но ка­жњен, шест мје­се­ци на го­ди­ну да­на.
Д.Ж.

При­тво­ре­ни

У при­тво­ру се на­ла­зе Бра­ти­слав Ди­кић, Кри­сти­на Хри­стић (39), Бран­ка Ми­лић (58), Ми­лан Ду­шић (59), Дра­ган Мак­сић (50), Ср­бо­љуб Ђор­ђе­вић (52), Алек­сан­дар Чу­ро­вић (33), Алек­сан­дар Алек­сић (41), Ни­ко­ла Ђу­рић (34), Си­ни­ша Ћет­ко­вић (37), Де­јан Ста­но­је­вић (42), Ми­лош Аћи­мо­вић (26), Иви­ца Ма­тић (36) и Пе­ри­ца Ан­дрић (39).

5 КОМЕНТАРИ

  1. 0
    0

    Maso jadi te ne znali, imas li ikakve druge rabote nego da objavljujes glubosti. Skuvaj nesto ili operi po kuci ,nadji neku zanimaciju pametniju jer ces poludjeti jadna od sicije.

  2. 0
    0

    Ovaj kriminalac je opasniji za Cg, i od onog ustase Vujice Lazovica, pa cak i od pojedinaca iz Djukanovicevog uzeg kruga narucioca ubistava . Zasto..? Pa vrlo jednostavno. Mafija je dovela svog, do sada prikrivenog clana na celo „institucionalne“ celije. Ovaj prevarant ce ubuduce sprovoditi direktive, koje ce imati ksarakter „Marovic“ i sl., sto ce dodatno dovesti u zabludu one, koji i dalje vjeruju da je mafijina teritorija, neka „drzava“.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here