Насловна Друштво Утврђене малверзације Главног града: Давали гаранције мимо Владе

Утврђене малверзације Главног града: Давали гаранције мимо Владе

0
ПОДИЈЕЛИ

Државна ревизорска институција (ДРИ) утврдила је да је Главни град у завршном рачуну буџета за прошлу годину приказао за 278,89 хиљада евра мањи суфицит, да је исплаћиван новац по основу уговора о дјелу иако то буџетом није планирано, те да јавне установе не припремају извјештаје о коришћењу возила и потрошњи горива, пишу Вијести.

Како се наводи, Врховна ревизија је евидентирала плаћања по испостављеним фактурама за услуге које нијесу извршене, као и један случај исплате прије закључења уговора.

Ревизијом је утврђено да постоје уговори о комуналном опремању земљишта који су закључени без спровођења поступка јавне набавке, као и да постоје тужбе инвеститора против Главног града којим се траже значајни износи ради накнаде штете због кашњења у комуналном опремању земљишта.

Утврђено је у три случаја да је Подгорица давала гаранције без сагласности владе. Ради се о гаранцији од 1.200.000 евра за Водовод и канализацију за црпну станицу Мареза 1. Није достављена сагласност ни за гаранцију за кредит Водовода од 3.500.000, такође код ИРФ-а за изградња секундарне канализационе мреже и проширење система водоснабдијевања.

Није дата на увид ни сагласност за гаранцију за кредит од 125.000 евра који је ЈП “Спортски објекти” добило од НЛБ банке за реконструкцију рефлекторске расвјете Градског стадиона.

Врховна ревизија дала је условно мишљење на ревизију правилности пошто је утврђено да Главни град, чији је градоначелник Славољуб Стијеповић, у свим аспектима није ускладио пословање са законским прописима.

ДРИ је дала позитивно мишљење са скретањем пажње за ревизију финансијског извјештаја јер је утврђено да завршни рачун буџета не садржи битно материјалне грешке и да даје истинит и објективан приказ исказаних примитака и издатака.

“Неправилности су исказане у коментарима Извјештаја о консолидованој јавној потрошњи за 2015. годину, које се односе на сторнирана средства буџета и начин вођења евиденција примитака и издатака. Наведене неправилности су се одразиле на суфицит који је исказан у мањем износу за 278.89 хиљада. Након корекције, суфицит износи 6.474.964,60 евра”, костатовано је у извјештају.

Ревизија је показала да Главни град није планирао исплату по основу уговора о дјелу, а да је ипак исплаћено 385,98 хиљада евра.

Утврђено је да се евиденција накнада у софтверском програму води само за накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са пута.

“Главни град треба да унаприједи постојећи софтвер тако да евиденције накнада међусобно интегрише и повеже како би се подаци уносили на једном мјесту и кроз форму аутоматског налога књижили у главну књигу,” препоручено је у извјештају.

ДРИ је констатовала да органи управе, службе и јавне установе не припремају и не достављају извјештаје о коришћењу возила и потрошњи горива са путним налозима и рачунима о потрошњи горива.

Препоручено је да се поштује Правилник о условима и начину коришћења моторних возила у Главном граду и интерно правило о количини горива за коришћење службених возила.

Ревизијом капиталних издатака је утврђено да постоје инвеститори који не поштују рок за извођење радова, а у појединим случајевима евидентирана су и значајна кашњења у односу на рокове из закључених уговора.

“Главни град треба да у позиву за јавно надметање, реално дефинише рокове за извршење радова и да у случају кршења уговора активира гаранције или да дио неизвршених радова уступи на извођење другом извођачу, како је и дефинисано закљученим уговором”, оцијенили су из ДРИ.

Ревизијом јавних набавки утврђено је да је погрешно приказивање реализованих поступака у годишњем Извјештају о додијељеним јавним набавкама.

Надлежни колегијум који је радио ревизију чинили су предсједник Сената ДРИ Милан Дабовић и члан Сената Бранислав Радуловић.

Главном граду је дат рок од пола године да испоштује препоруке ДРИ.

Секретари годинама у в. д. стању

Утврђено је да два секретара имају статус вршиоца дужности и то од октобра 2014. и 2011. године што није у складу са Законом о државним службеницима и намјештеницима. Констатовано је да су закључивани уговори о повременим и привременим пословима у којима није прецизиран задатак већ је дефинисано да се „извршилац обавезује да за наручиоца обавља послове који не захтијевају посебно знање и стручност”. Препоручено је да се поштује Закон о раду у том дијелу.

Дуг за кредите већи од приказаног

Главни град у Извјештају о буџетском задужењу није правилно исказао уговорени износ новца, као ни стање дуга по кредитима на крају прошле године.

Приказано је да су уговорена средства 33,55 милиона евра и стање дуга на крају године 22,97 милиона евра.

Државна ревизорска институција је у извјештају констатовала да је уговорени износ 34,04 милиона, а стање дуга на крају прошле године 23,07 милиона. Главни град је издао пет гаранција привредним друштвима чији је
оснивач у износу од 11,67 милиона, док је ревизија утврдила да је дуг по издатим гаранцијама био 1,71 милион евра.

Запослени судским путем траже накнаду од око 450 хиљада.

По тужбама запослених због повреда права из радних односа Главни град је прошле године исплатио 60,51 хиљаду евра.

Исплате су се односиле на неисплаћене прековремене сате, разлике за регрес и накнаде нематеријалне штете запосленим (48,13 хиљада евра), као и за трошкове парничних поступака (12,37 хиљада евра).

Евидентирани су и судски спорови на име накнаде за рад дужи од пуног радног времена у износу од 259,54 хиљаде евра и накнаду штете због неправилне исплате плата у укупном износу од 190 хиљада евра.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here