Насловна Поглед Тројанци

Тројанци

ПОДИЈЕЛИ

Пи­ше: Ве­ли­мир Ера­ко­вић

Цр­на Го­ра је на иви­ци по­но­ра. Сва­ки искрен, ча­стан и по­штен чо­вјек ко­ји жи­ви ов­дје ви­ди да смо на нај­бо­љем пу­ту да пре­ста­не­мо по­сто­ја­ти. Пра­ви­мо гри­јех ко­ји ће испаштати ге­не­ра­ци­је ко­је до­ла­зе и ко­ји ће се те­шко ока­ја­ти. Нео­про­стив гри­јех Цр­не Го­ре и Цр­но­го­ра­ца је што нас За­пад ко­ри­сти као тро­јан­ског ко­ња у борби про­тив Ру­си­је и Ср­би­је. Про­тив пра­во­сла­вља. А гри­јех кре­ће постепено. Пр­во се у гла­ву уву­че не­ка де­мон­ска ми­сао, пла­си­ра­на пу­тем ре­жим­ских ме­ди­ја да­ни­ма и поч­не­мо да вје­ру­је­мо у њу. На­рав­но, не сви, али ве­ћи­на сла­бих пу­сти да им се мр­жња пре­ма бра­ћи усе­ли у ср­ца и поч­ну да се бо­ре за њу.

Та­ко ра­ди ма­ши­не­ри­ја НА­ТО пак­та у зе­мља­ма гдје из­дај­нич­ке вла­де чи­не све да би ушле у ту зло­чи­нач­ку али­јан­су. На­ро­ду се обе­ћа­ва­ју бла­го­ста­ње, велика ко­рист и бе­не­фи­ти од НА­ТО-а. Обе­ћа­ва­ју се пло­до­ви ко­ји на кра­ју буду гор­ки и пре­ску­пи мно­го ве­ћим и ја­чим зе­мља­ма, а ка­мо­ли на­ма.

Наш на­род, же­љан тих пло­до­ва, то­не и по­ста­је не­свје­стан ко­ли­ко је огре­зао у овај гри­јех. Власт по­ку­ша­ва да до­ка­же ис­прав­ност из­дај­нич­ког чи­на и то­не све ду­бље у жи­во бла­то ин­три­га и не­и­сти­на, ода­кле не­ма из­ла­ска. Цр­но­гор­ци жу­ре да по­ку­пе мрвице са НА­ТО тр­пе­зе. Као да смо пти­це. Пти­це ко­ји­ма се и кљун ис­кри­вио од ја­да ко­ји кљу­ца­ју. Власт по­ку­ша­ва те пти­це да на­го­во­ри да пје­ва­ју и та­ко пје­смом про­сла­ве сво­је ис­тре­бље­ње.

Цр­но­гор­ци су по­ста­ли Тро­јан­ци. И ма­ло нам је од­ри­ца­ња од све­га за шта смо се бо­ри­ли и у шта смо вје­ро­ва­ли не­го нам Бо­шња­ци, да би власт оп­ста­ла, сре­ди­ше да се и Ње­го­ша од­рек­не­мо. Др­жа­ва ами­ну­је бо­ра­вак и кам­по­ве ве­ха­би­ја у Ба­ру, Ро­жа­ја­ма, Гу­си­њу и Ул­ци­њу, а Ње­го­ша про­гла­ша­ва ге­но­цид­ним. Ко су уоп­ште те бо­шњач­ке пар­ти­је да су­де о Ње­го­шу? Ко је Вла­да Цр­не Го­ре да раз­ма­тра Ње­го­ша? Ка­ко кад је Ње­гош из­над свих нас? Кад Го­спод не­ког на зе­мљи укра­си ду­шом, ти­је­лом и умом, као што је вла­ди­ку Ра­да, Све­тог Пе­тра Дру­гог Лов­ћен­ског тај­но­вид­ца, и унапријед га за се­бе од­ре­ди, обич­ни смрт­ни­ци ма ко­јој вје­ри и по­ли­тич­кој пар­ти­ји при­па­да­ли пра­ве нео­про­стив гри­јех ако су­де о ње­го­вој ве­ли­чи­ни и ми­си­ји ду­хов­ној. Ка­ко не­ко ма­ли, ја­дан, уни­жен и по­вр­шан мо­же да мје­ри те­жи­ну Ње­го­ша ко­јем су небеса ма­ла? Ње­го­шу ва­си­о­на ни­је не­пре­гле­дан про­стор не­го по­ље нај­љеп­ших да­ро­ва на ко­јем као па­стир чу­ва сво­је ста­до и хра­ни га све­тим пло­до­ви­ма.

NJEGOS

Ра­де се од ро­ђе­ња пе­ње, дје­тињ­ство је про­вео као ње­гу­шки па­стир пе­њу­ћи се са својим ста­дом на Лов­ћен. И кад се по­пео ни­кад ви­ше ни­је си­ла­зио. Ишао је да­ље и још уви­јек ра­сту сте­пе­ни­це ко­је све­ти вла­ди­ка зи­да Бо­гу у по­хо­де иду­ћи. Уви­јек су га нападали. Ру­ши­ли му ка­пе­лу. Гроб скр­на­ви­ли. Од­ри­ца­ли га се, а Ње­гош је по­ста­јао јачи и ве­ћи. Цр­но­гор­ци су по­ста­ли Тро­јан­ци, а Ње­гош је остао исти. Пе­тар Пе­тро­вић Ње­гош је не­у­ни­штив. Пра­зник тра­ди­ци­о­нал­них Ср­ба и Цр­но­го­ра­ца. Пра­зник вје­ре и ре­ли­ги­је пра­во­слав­не. Вје­ра је ра­дост, тај­на и по­што­ва­ње ка­нон­ских пра­ви­ла. Ре­ли­ги­ја је моћ ду­ха и ље­по­та вје­ро­ва­ња.

Сва­ко зло се мо­же по­би­је­ди­ти ја­ком вје­ром ду­бо­ко ре­ли­ги­о­зног чо­вје­ка. Чак и ово ко­је нам до­но­си НА­ТО. Али­јан­са ко­ја нас уз ве­ли­ку по­др­шку ли­де­ра ове др­жа­ве тје­ра да мр­зи­мо Ру­си­ју. А Ру­си­ја је нај­бли­жа Цр­ној Го­ри. Не­бе­са су ру­ска, цр­но­гор­ска и срп­ска. И са­мо ми има­мо та­пи­ју на њих. Све­тог Пе­тра је на­кон смр­ти обу­као Пе­тар Дру­ги Петровић Ње­гош 1834. го­ди­не у оде­жде ко­је су на­пра­вље­не у Ру­си­ји. Ко­ли­ка је симболика ово­га чи­на и ко­ли­ко су се Цр­но­гор­ци од­ре­кли се­бе да би по­ста­ли слу­ге и тро­јан­ски ко­њи НА­ТО пак­та. Људ­ска пра­ва се не оства­ру­ју ка­ко то про­пи­су­је Аме­ри­ка. По­ка­зу­ју­ћи сна­гу и ве­ли­чи­ну вој­не си­ле на сла­би­ји­ма од се­бе. Ако је свр­ха по­сто­ја­ња ове офан­зив­не вој­не али­јан­се уби­ја­ње не­ду­жних ци­ви­ла као што је би­ло бом­бар­до­ва­ње Ср­би­је и Цр­не Го­ре, по че­му се раз­ли­ку­је од на­ци­фа­ши­стич­ког то­та­ли­тар­ног по­рет­ка? Да ли је оти­ма­ње Ко­со­ва и Ме­то­хи­је од Ср­би­је ле­га­лан чин? Ва­ра се ко ми­сли да ће у фор­ми гло­ба­ли­стич­ког покрета осво­ји­ти и по­ко­ри­ти сви­јет.

njegos

Ру­си­ја је ста­ла на пут тим иде­ја­ма. Ру­си­ја је вас­кр­сла, оја­ча­ла и по­ка­за­ла да у сви­је­ту тре­нут­но во­ди глав­ну ри­јеч. Ги­гант са ис­то­ка је уни­штио аме­рич­ки сан о свјет­ском полицајцу и бо­ри се за пра­вед­на рје­ше­ња на пла­не­ти. Ма­ла Цр­на Го­ра бе­зна­чај­ни шраф свјет­ске по­ли­ти­ке за­ба­да нож у ле­ђа нај­моћ­ни­јем? Хр­ли ка НА­ТО пак­ту одричући се се­бе и Ње­го­ша. Ме­ђу­тим, ва­жно је да се Ње­гош ни­је од­ре­као нас. Свет и ве­ли­ки, по­сма­тра с не­ба и кад за­тре­ба од­бра­ни­ће вје­ру све­то­сав­ску, ура­зу­ми­ти неразумне, на­у­чи­ти не­у­ке и спа­си­ти Цр­ну Го­ру.

Ње­гош ће сам од­бра­ни­ти Ње­го­ша. Вла­ди­ка дру­га­чи­је и не уми­је. Властодржци ће се освије­сти­ти или ће пре­да­ти власт па­мет­ни­ји­ма. Тро­јан­ски ко­њи ће не­ста­ти кад Ње­гош за­си­ја у свој сво­јој ље­по­ти и сна­зи. Не­бе­са ће се уз­бур­ка­ти од дрх­та­ја Лов­ћен­ског тај­но­вид­ца и са­мо Бог ће зна­ти ку­да и ка­ко да­ље. Људ­ске ри­је­чи и су­је­те ту не по­ма­жу. На кра­ју, не­ко је мо­рао на­па­сти Ње­го­ша па макар и Бо­шња­ци.

Ка­ко ре­че нај­ве­ћи жи­ви срп­ски пје­сник Ма­ти­ја Бећ­ко­вић: „На не­ког се мо­ра из­ду­ши­ти из ти­је­сних људ­ских утро­би­ца.“ и до­да­де нај­ва­жни­је „Дра­ги Бо­же не­ма ве­ћег чу­да но што пи­шу по­сли­је Ње­го­ша. На вр­ху је са­мо јед­но мје­сто и ни­кад се не­ће упра­зни­ти, а го­ре­му ни­ђе кра­ја не­ма.“

33 КОМЕНТАРИ

  • 0
   0

   Све неки писци генијалци,а обрни окрени Еро најбоље и најискреније ово ради.Храбро,увјек о теми која је актуелна и увјек Српски.Ма свака поштена част.Без имало зазора и увијања,право у мету.Бошњаци морају да знају своје мјесто и без обзира на мржњу према Србима која их поједе,треба да знају шта је празник и ко је Његош.Мада,знају они то но их боли што их Његош подсјећа ко су и шта су.

 1. 0
  0

  Svako se zlo može pobijediti! I vlastito, naravno. Kako autor nije ni mogao da pogrješi, kada to tvrdi.
  Ali, prije toga, valja se vratiti na početak razumjevanja sopstvenih potreba, koje moraju, izvan svakog individualizma, da budu usklađene i harmonizovane sa interesima i potrebama cjelokupne zajednice.
  Prema Fromu ljudske potrebe proističu iz ljudske prirode i njegove egzistencijalne dihotomije.
  Po njemu, pet je osnovnih ljudskih potreba : potreba za prevazilaženjem, za povezanošću, potreba za ukorenjenošću, potreba za identitetom i potreba za okvirom orijentacije i vjerovanja!
  Autor je s pravom identifikovao možda i najsnažniju ljudsku potrebu za vjerovanjem!
  Kako je najveći problem prestati vjerovati u sebe i sopstvene vrijednosti, u vlastito istorijsko iskustvo.
  Kako danas i ovdje surovi individualizam ljudi na vlasti nasilno potire ljudsku prirodu obična čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.
  Podučio ih neko pametniji da ubiju u čovjeku potrebu za bilo čim, već za golom egzistencijom, ako će da nesputano vladaju i podmiruju potrebe interesne grupe na vlasti!!!
  Prvi su zadatak i više nego uspješno savladali kada su u mnogima ubili potrebu za ukorenjenošću i povezanošću sa izvornim istorijskom iskustvom i autentičnim nacionalnim identitetom.
  Takav čovjek nema ni potrebu za punom povezanošću u zajednicu, kako mi pogrešno još i verujemo da montenegrinsku kliku povjezuje bilo šta drugo, osim goli interes, u krajnjoj instanci opljačkano nacionalno bogatstvo i novac!
  Da bi to mogli da rade napali su autentične ljudske potrebe i prodali nam rog za svijeću : nezavisnu novu-staru državu, novu istoriju, novi jezik, novu crkvu, novi nacionalni identitet, novi istorijski smjer …
  Novi crnogorski čovjek koji se opredelio za novi početak sebe, regresivan je i obolio pojedinac koji se vraća na nivo primarne egzistencije koju karakteriše sibiotička veza i narcizam ( sigurnost)!
  Kako i sam autor kaže, “ neko mali, jadan, ubijen i površan „, koji ne može da mjeri čak ni teženu Njegoša, kamoli šta drugo!
  Na čovjeku je odgovornost za sopstveno ozdravljenje!
  Tako što će za početak da se vrati svojoj prvoj potrebi za prevazilaženjem : da prevaziđe sva unutarnja i pogotovo spoljna ograničenja u ostvarivanju svojih potreba!
  Da se pobuni protiv sebe i lažnih gospodara njegova, samo njegova života.
  Da se odlučno pobuni!
  Tako, ali nikako!!!

   • 0
    0

    Koliko da ti pojasnim, Danica?
    Da uprostim kako bi razumjela?
    Evo ..
    To je ono, kad te bagra isćera iz svake tvoje potrebe. Čak i iz potrebe da misliš svojom glavom. Onda ti pritrčiš bagri, podastreš se i bagri daš ubedljive dokaze potpune apstinencije od svih svojih ljudskih potreba. Za početak odričeš se one prve potrebe da prevaizlaziš prepreke i neuslovnosti života u privatnoj i zarobljenoj državi Montenegriji! Kako je tebi još lakše da se odrekneš potrebe za ukorenjenošću u bilo čemu, kako ti je još manje bolno da se reidentifikuješ, nego da istrajavaš u odbrani svog istorijskog bića i svog autentičnog personalnog i NACIONALNOG identiteta!
    Najlakše je tebi da obezličiš i preporučiš se gospodarima života u dukljaniji kao neko ko pristaje da primarno egzistira bez da ostvaruje bilo kakvu svoju drugu, osim potrebu biološkog opstanka. Na sve pristaješ samo da ne budeš Srpkinja bez posla i perspektive, bukvalno gladna i progonjena!
    Spremna na slepu poslušnost gospodarima usra… života u vječnoj, spremna da budeš što gođ, za koru hljeba!
    Kako From tvrdi da je takav čovjek kome je neko drugi odredio ko je i šta su mu potrebe, regresivan i obolio čovjek!
    Sveden na nivo primarne egzistencije, one najniže, životinjske, koja poništava čovjeka, svodi ga na životinju, kaže čika From, koji se u to ponešto razumije.
    Eto.
    Ako je on štogođ pogriješio, i ja sam.
    I još da znaš, ništa loše ne mislim nikome, pa ni tebi Danica!
    Samo žalim, kako je to malo, priznajem.

    • 0
     0

     Djikane, kao da zdravlja imades na pretek… Dozivljavam te kao cast koja ce zivot da dadne, da sacuva skolski centar…
     P. S. Ni sam nisam bez mojih koji carlijaju, pilici maleni, tik da se rode.
     Gresan sam, pa nek’ mi je krivo sto nisam jos vise, i sto nisam ludje.

     A ne bih greh svoj dao, ni kad bi ga hteli?

    • 0
     0

     Djikane, Sve su to lijepe price samo i ti autor ovih glupih lazi ne shvatate da Crnogorski identitet nije ni Srpski (Srbijanski), niti nam je vjera svetosavlje, vec Hriscansko Pravoslavlje.

     • 0
      0

      Unistava vas Erakovic.Istina boli,pa vi poludjeste.Nerni slomovi u serijama od istine.

     • 0
      0

      Pobogu čovječe, naravno da nije srbijanski!!!
      Nego je identitet crnogorski, što će reći nacionalno SRPSKI!
      Kako to nije upitno nikome ko makar ponešto zna o konstrukciji i istorijskoj konstituciji identiteta. Svakog NACIONALNOG identiteta.
      Otkud vam uopšte ideja da Srbima od Dalmatinske Zagore do severne Makedonije oduzimate njihov objedinjujući i primarni NACIONALNI SRPSKI IDENTITET!?
      Neće biti da Hercegovac, Ličanin, Kosvovac, Sremac … Srbi kojekude, nijesu Srbi!?
      Ili možda svi oni jesu, samo Crnogorac nije!? Samo onaj nije, koji je svojom svesrpskom istorijskom vertikalom zadugo bio lučonoša srpske državotvorne ideje!!!
      … I danas Prusi, Bavarci, ini plemenski Germani, imaju jasno očuvanu svijest o vlastitoj istorijskoj posebnosti, pruskoj, bavarskog, vestfalskoj … pa su opet nacionalno Njemci, šta drugo!?
      Još su se oni grdno međusob’ krvačili i ratovali, pa nijesu u napasti da se preimenuje i avetaju o novim i posebnim nacionalnim identitetima!
      Ko vas to poduči da nacionalni identitet krojite po volji šačice drumskih razbojnika kojima je, kao svakom otpadnutom od Božijeg i ljudskog zakona, novi identitet jedino utočište i sklonište od pravde!
      Nova je nacija crnogorska njima azil, vama se drugima ja ne mogu naučuditi đe srljate bez valjana razloga i prijeke potrebe!???

   • 0
    0

    Danice,ovo ti je predgovor iz knjige „Neokopiljanska nacija“ ,autora M.Vukovića.Tiče se teorije stvaranja novog crnogorca,dukljanca ili montenegrinca.To je novi čovjek,lišen svih emocija,odan vlasti.Lišen svoga oca i đeda.Pa,zaboga,i oni su imali mana,zašto ih ne zaboraviti?Eto,to ti je suština tog djela M.Vukovića i njegove bratije.Sve u svemu,novi čovjek-novo korito puno zapadnih splačina…Ne zamjeri,Danice…ima na zapadu i dobrih stvari,ali nama,nekako,samo pomije dospijevaju otuda.Uključujući i našu vlast.A taj njihov novi čovjek,u stvari nije čovjek.To je čovjekoliko june,sa moždanom kuvanom masom,koja može samo da zaokruži DPS na biračkom listiću.To je taj Erov trojanac..Samo oni su bili infiltrirani u konju, a dukljanci su u junetu.
    Nijesam baš do kraja procitao ovu knjigu,ovog Vukovića M…i ovih njegovih…
    Zadesih se na Sinjavini,progna me nakav kačamak,te se ja otri s „Novim covjekom“.Za tu svrhu svima preporučujem to djelo,ovog Vukovića M,i ovih njegovih.Sa medicinske strane je kontraindikovana kod šuljeva(noduli haemorrhoidales ).Zato,mjere opr(ij)eza prema Novome čovjeku,odnosno čovjekolikom juncu.

 2. 0
  0

  Срби,свога посла!

  Од поправљања Црне Горе нема фајде.

 3. 0
  0

  Veliki problemi su kod nas u drzavi pa treba da se prica , polemise o njima.Aktivnosti kolumniste Erakovica su u zadnje godinu dana za svaku pohvalu.Podrska bez rezerve.

 4. 0
  0

  Црногорци су требали да буду Српски Спартанци,али се ево претворише у Тројанске коње.Феноменално поређење Ераковића,право у центар.

 5. 0
  0

  Српски сјевер вођу бира,а ми смо уз Велимира.Бијело Поље је са тобом војводо.

 6. 0
  0

  Malo je sto god da se napise.Sve ljudsko i cojsko smo izgubili i postali niko i nista.I trojanci su neko a mi niko.Nego,mozda u nekim buducim vremenima bude bolje?

 7. 0
  0

  Nekad se ponosio covjek da kaze da je Crnogorac.A sad samo stid i blam od toga.Crnogorac sad znaci biti prvorazredni izdajnik svojeg naroda,vjere i obicaja.Ko oce tako,nek mu je srecno.Ja se po stare dane ne mislim brukat.I dobro kaze ovo momce,sve dobro kaze.

 8. 0
  0

  Valja izdržati kada je teško, lako je u dobru biti dobar i još bolji!
  Ne klonimo, to oni i hoće!
  Ne ružite sebe i svoje časno ime crnogorsko!
  Sile nema da ga predamo, u tal ostavimo pogani i nesoju, Kainu montenegrinskom!
  To najsrpskije ime, naše ime crnogorsko, kojim smo se zapisali u vječnoj srpstvo, jedino je naše imanje i zaveštanje!
  Nijesu nam ga naši stari srpski vitezovi ostavili u amanet da ga mi na akciju damo, da ga tuđinskom potrčici na tacnu predamo!?
  Naša je jedina obavjeza da ga po svaku cijenu branimo do sudnjeg dana. Kako nas jedino, to ime crnogorsko, najbolje i najistinitije rasvetljava kroz vijekove, kazuje i nepobitno svjedoči da smo potomci onih Srba koji su izabrali da žive ili mru kao slobodni ljudi.Kao Srbi, izvrše svega zemnog Srbi!
  Jednom Srbi, zauvijek Srbi!!!
  Crnogorci u najljepšu Planinu zbiti, u najveći strm popeti, najbliže zvijezdama, kako to nije slučajno, da u visovima zavjetno čuvamo srpsku, kosovsku, predačku vatru!
  Koju gasili nijesmo ni u ona najteža vremena, a kamoli danas!
  Srbi iz dične srpske Sparte, ne bilo koji, nego crnogorski Srbi, Crnogorci, samom Božjom voljom, zavjetni čuvari srpske vatre i srpskog imena!
  Nema Boga da je mi tulimo prije Sudnjeg dana!
  Crnogorci, Srbi na vječnoj straži u Planini, na visokoj stazi, oklen plamen vatre najdalje svjetli vaskoliko srpstvo.
  Kako je nama najmanjima a najvećima, s nekim razlogom, dato da čuvamo i branimo srpsku vatru.
  Najteže nas zapalo, milostivo baš nama dato da čuvamo najdragocenije. Da pečatimo za sva vrjemena Srbinov rodni list. Baš nama Srbima iz Crne Gore, Crnogorcima.
  Kako su tu čast davna primili naše pređe, pa mi, sve i da hoćemo, ne možemo da odstupimo od počasti kojom smo još onda darivani!
  A trojanski vatrogasci, još su onda gasili vatre slobode, pa su udavili.
  Kako onda, tako će i danas.
  Da udave u sopstvenim g……!!!
  Namjerili na nas Srbe. Baš na nas zavjetne Srbe iz Crne Gore. Na Crnogorce!
  Kako im je to kobna grješka. Kako ništa naučili nijesu!?
  … Da smo mi svemu naredni, naučili nijesu.
  Pa će grdno da plate. I Bogu, i nama ljudima!!!

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here