Насловна Насловна Такав нам треба: Профил идеалног АНБ-овца

Такав нам треба: Профил идеалног АНБ-овца

2
ПОДИЈЕЛИ

Какав је по мишљењу Владе Црне Горе и конструктивне опозиције човјек који би могао обављати функцију генералног инспектора АНБ-а? Покушајмо да замислимо портрет идеалног човјека за ову позицију.

Он би морао бити бивши удбаш, екзекутор, по могућности и политички аналитичар – добар или лош, прецизан или непрецизан – то је мање важно.

Међутим, он мора бити добар играч, онај који се у сваком преврату снађе, па по паду једног режима у којем је био егзекутор и удбаш у другом буде највећи жалопојац као жртва тог режима. А сви знамо да праве жртве немају снаге за жалбу, мучењима која су претрпјели жигосани су у мук.

Такав да је лојалан једном господару али без проблема постаје лојалан и следећем.
Увијек предан иделогоји у којој живи, без обзира колико се она пута мијењала. Колико се пута мијења идеологија – толико је он пута у стању да промијени кожу. Какав год да је режим – он је његов батинаш и страсни заговорник. Ако је у једном систему вирио људима кроз прозор да види славе ли славу, па на први знак тога, видјевши нпр. мало бољу трпезу или свијећу трчао да пријави, сада може да шпија народ из других разлога што год да је систем прогласио за непријатељско.

ANB CG

Наш би идеални генерални инспектор морао бити и у записницима Хашког трибунала као могући ратни злочинац или пљачкаш са дубровачког ратишта. Такав да умије да се уфилтрира у сваку партију а затим је изнутра руши. Он би могао бити и заговарач етничког чишћења.

На примјер, за кандидата конструктивне опозиције свједоче грађани његовог града да је етничко чишћење промовисао на састанцима Покрета за независну Црну Гору, подржавао одузимање приватне имовине у Боки Которској у којима живе Срби (преко 90%), као и изградњу зграда „за Црногорце“, односно за доведене кадрове из државних органа и служби. На тај начин је замишљено да град у којем дотични живи могао постати „црногорски град“. Он је чак био спреман да иде толико далеко да ако већина буде противна он овај програм спроведе приватно тако што ће низом монтираних судских процеса покушати да одузме српским грађанима приватну имовину.

За профил идеалног генералног инспектора, какав одговара конструктивној опозицији ваљало би и да је способан да буде организатор писања „просрпских“ графита пред сваке изборе – са циљем сатанизације Срба. Такав да схвата да не треба да чека супротну страну да сами направе лошу пропаганду, већ да је он сам створи, створи негативни имиџ. И не само то, већ и да у то уведе и друге. На примјер, људи свједоче за одређеног кандидата да је покушавао да што више људи навуче на кривично дјело „рушење уставног поретка“ тако што је слао мејлове под именима непостојећих људи, у којима позива на издвајање Боке из Црне Горе и прикључење Републици Српској.

Balkanski_spijun_3

Наш идеални генерални инспектор АНБ-а би морао бити подпросјечно интелигентан, који је научио нешто од удбашког посла – али само по шаблону. Технички и информатички заостао у седамдесетим годинама, који зна само за сараднике и прислушне уређаје и ништа више.

Да ли је ово профил кандидата засигурно не знамо али знамо да је бивши предсједник бившег Либералног савеза Црне Горе Славко Перовић описао последњи сусрет са кандидатом конструктивне опозиције за генералног инспектора АНБ-а на себи својствен начин:

„Када сам у Херцег Новом, граду тешких издајника ЛСЦГ међу којима воде: Марко Салатић, Панто Павићевић, и још у комунзму обучени и разрађени удбаш који је наставио да ради и за мафију – Гојко Пејовић. Ја и Хелена идемо према тргу, бачим поглед на унутрашњост једног локала, видим унутра Гојка са неколицином, како сједи. И он, као и Вуликић у Никшићу, покушава осмјехом да ми се јави, диже руку на поздрав! Одговарам му средњим прстом и мислим се –фуј гаде! Хелена и ја пролазимо даље, Гојко остаје.“

Редакција ИН4С ће наставити да се бави активностима АНБ-а и њених службеника али и новопостављеним инспектором – био то предложени Пејовић или неко други.

Тренутно истражујемо наступе Пејовића као одборника СО Херцег НОви и провјерамо мотив његове изјаве „да се Срби не купају“ кад је била расправа о туристичкој сезони. Наиме, 2006. године пренијели су поједини медији да је „Гојко Пејовић на једној од сједница СО Херцег-Нови јавно изјавио, а у судском процесу није оспорио, да ‘Србима не треба вода јер се иначе не купају’.“

Уколико се изјава успостави тачном онда је конструктивна опозиција предложила кандидата по мјери премијера.

Да ли заслужујемо оваквог кандидата за генералног инспектора? Замишљали смо га оваквог а потврда томе су сегменти које су додавали чланови редакције правећи профил ГИ.

2 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Pi­še: DRAGAN RADEVIĆ

  Du­go po­sli­je ovih tra­gič­nih do­ga­đa­ja osta­la je mi­ste­ri­ja ka­ko i gdje je okon­čao mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Jo­a­ni­ki­je Li­po­vac ko­ga su par­ti­za­ni za­ro­bi­li u Slo­ve­ni­ji?
  O to­me u Ope­ra­cij­skom dnev­ni­ku Osme cr­no­gor­ske pr­o­le­ter­ske bri­ga­de od 12. ma­ja 1945. go­di­ne, ko­ji je u Ce­lju pot­pi­sao ka­pe­tan Pe­ro Pe­ro­vić, iz­me­đu osta­log pi­še:
  „Me­đu ne­pri­ja­telj­skim voj­ni­ci­ma pre­dao se i usta­ški ge­ne­ral, te još ne­ko­li­ko vi­ših ofi­ci­ra a uhva­će­ni su i iz­daj­ni­ci cr­no­gor­skog na­ro­da mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je i Sa­vo Vu­le­tić…”
  Mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je Li­po­vac za­tim je spro­ve­den za Za­greb, kod ge­ne­ra­la Pe­ka Dap­če­vi­ća, ko­man­dan­ta Pr­ve ar­mi­je NOVJ. Dap­če­vić je o to­me hit­no iz­vi­je­stio Mi­lo­va­na Đi­la­sa, ko­ji je na­re­dio da se mi­tro­po­lit od­mah spro­ve­de za Be­o­grad. Na že­lje­znič­koj sta­ni­ci Top­či­der če­kao ga je lič­no Đi­las sa Va­si­li­jem Či­lem Ko­va­če­vi­ćem, pu­kov­ni­kom Ozne. Po­sli­je is­pi­ti­va­nja i mu­če­nja u Be­o­gra­du, mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je je po Đi­la­so­vom na­re­đe­nju ot­pre­mljen u vi­lu „Ma­ler” u Aran­đe­lov­cu.
  Mi­ste­ri­ju šta se ta­mo sve do­ga­đa­lo i ka­ko je za­vr­šio mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Jo­a­ni­ki­je raz­ri­je­šio je 1985. go­di­ne Ra­do­ji­ca Ra­ka Iva­no­vić, ta­da već pen­zi­o­ni­sa­ni ma­jor ju­go­slo­ven­ske Ud­be, iz se­la Kr­ćev­ca kod Kra­gu­jev­ca.
  U ve­o­ma is­crp­nom is­ka­zu Iva­no­vić, ko­ji je bio na­čel­nik Ozne za srez Ople­nač­ki, iz­me­đu osta­log, pri­ča:
  „Do­bio sam kra­jem ma­ja 1945. go­di­ne od svog pret­po­sta­vlje­nog Slav­ka Ze­če­vi­ća,ve­o­ma po­vjer­ljiv za­da­tak da u vi­li „Ma­ler” u Aran­đe­lov­cu odem kod mi­tro­po­li­ta Jo­a­ni­ki­ja, ko­ji je uhva­ćen u Slo­ve­ni­ji i po na­lo­gu Mi­lo­va­na Đi­la­sa do­ve­den ov­dje. Na­re­đe­no mi je da iz Jo­a­ni­ki­ja iš­ču­pam sve što zna o Dra­ži Mi­ha­i­lo­vi­ću i Cr­no­gor­skom na­ci­o­nal­nom ko­mi­te­tu. Ko­li­ko je čet­nič­kih gla­ve­ši­na po­bje­glo, gdje i u ko­je ze­mlje i ako ne mo­že­mo da ih iz­ve­de­mo pred sud, po­ša­lje­mo agen­te da ih po­bi­ju.”
  Ka­da je sti­gao u vi­lu, Iva­no­vić se sje­ća da su mu do­ve­li iz­mu­če­nog čo­vje­ka, pod­bu­log od ba­ti­na. Po­što su mu do­ni­je­li i Jo­a­ni­ki­jev do­si­je on ga je otvo­rio i po­čeo da či­ta. U nje­mu je Mi­lo­van Đi­las do­slov­ce na­pi­sao:
  „Ra­di se o jed­nom od naj­ve­ćih i naj­o­ko­re­li­jih ne­pri­ja­te­lja ko­mu­ni­zma, sa­rad­ni­ku ta­li­jan­skih oku­pa­to­ra i naj­bli­žem sa­rad­ni­ku zli­kov­ca Đu­ri­ši­ća, Sta­ni­ši­ća i Đu­ka­no­vi­ća. Or­ga­ni­zo­vao je na­rod Cr­ne Go­re da se po­vla­či u ino­stran­stvo. Tre­ba mu su­di­ti na­rod­ni sud a ako bu­de tre­ba­lo i po krat­kom po­stup­ku. On mo­že da uz­bur­ka jav­nost i ino­stran­stvo. Opre­zno sa njim.”
  Ka­da ga je ka­pe­tan Iva­no­vić upi­tao da li je sve to isti­na što Đi­las pi­še o nje­mu, mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je mu je od­go­vo­rio: „Ka­ko ja sve to či­nio, ve­li­ki Bog mi su­dio.”
  Jed­nog da­na dok je mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je još bo­ra­vio u vi­li do­šla je Spa­se­ni­ja Ca­na Ba­bo­vić, vi­so­ki par­tij­ski ru­ko­vo­di­lac, da ga obi­đe i tom pri­li­kom po­če­la je da ga vu­če za ko­su i bra­du. Re­kao sam joj, svje­do­či Iva­no­vić, da je to sra­mo­ta, a ona me je sa­mo po­gle­da­la i bi­je­sno na­pu­sti­la ku­ću.
  U Aran­đe­lo­vac je 11. ju­na 1945. go­di­ne sti­gao i Mi­lo­van Đi­las sa Va­si­li­jem Či­lem Ko­va­če­vi­ćem. Do­ve­li su im mi­tro­po­li­ta Jo­a­ni­ki­ja sa ko­jim su raz­go­va­ra­li vi­še od dva sa­ta. Tom pri­li­kom su ga, tvr­di Iva­no­vić, tu­kli i pso­va­li…
  Slo­bo­dan Pe­ne­zić Kr­cun i Će­ća Ste­fa­no­vić do­šli su 15. ju­na da ga obi­đu i ni­je­su ga mal­tre­ti­ra­li .
  Iva­no­vić pi­še da mu je tog da­na mi­tro­po­lit Jo­a­ni­ki­je re­kao:
  „Znam ja, ka­pe­ta­ne, da živ odav­de ne­ću iza­ći, ali da znaš da sam bio bra­ni­lac srp­skog na­ro­da i da sam ga šti­tio od sva­kog zla.”
  Tom pri­li­kom je mi­tro­po­lit ka­pe­ta­nu Iva­no­vi­ću pru­žio za­ve­žljaj u ko­me je bio pr­sten iz ko­jeg su od sil­nog pre­mla­ći­va­nja bi­li po­is­pa­da­li ka­men­či­ći, sa mol­bom da ga pro­sli­je­di nje­go­voj po­ro­di­ci.
  Ko­nač­no, svje­do­či Ra­doj­i­ca Iva­no­vić, 18. ju­na iz Be­o­gra­da u Aran­đe­lo­vac sti­žu Va­si­li­je Či­le Ko­va­če­vić, je­dan ve­o­ma bru­ta­lan i si­rov čo­vjek, i Pa­vle Ba­lje­vić, ofi­cir Ozne. Pred­ve­če su iz­ve­li mi­tro­po­li­ta Jo­a­ni­ki­ja. Upi­tao sam Ko­va­če­vi­ća ku­da će sa njim? Od­go­vo­rio mi je: „Tu u Bu­ko­vik, pod­no Bu­ku­lje, gdje će mu bi­ti do­bro, a ti gle­daj svo­ja po­sla”.
  (KRAJ)

  Po­rudž­be­ni­ca: Knji­gu „Bra­to­u­bi­lač­ki rat“
  (Cr­na Go­ra 1941–1945) mo­že­te na­ru­či­ti pu­tem te­le­fo­na 069 429–529

  iz ove skole su proizasli i ovi danasnji idioti dokle sa OZNOM_ I UDBOM ne rascistimo nece se ova zemlja umiriti,mozete raditi koliko god vas je volja nema srece,sve dosije UDBE treba otovriti a one koji i danas pripadaju toj zlikovackoj organizaciji treba odstraniti iz drzavnih organa,sve dati u javnosti,pogledajte kao je to Slovenija uradila,da se vid ko je ubijao ko je naredjivao,nema mira dok se to ne sredi ,ko ce to napraviti u ovoj drzavi taj ce udariti kamen temeljac DEMOKRATIJI,dosta je laznih patriota i rodoljuba ,jer njima je sve dozvoljeno,kradje ubistva,za njih nema nacionalno ni duhovno,iako su se s vuda umijesali do portira ili kako ih daanas zovu securiti.
  Ovo je samo jedan primjer gdje su licno bili umijesani galvari iz Crne Gore,a tek sto su radili zlikovci manjeg ranga,i roditelje svoje su ubijali bracu sestre ,sve sto im je stojalo na putu samo da od kozara postnu „komunisticka gospida „! troskot im i dana iz guzice firi,ali ove nove demokrate njihovi naslednici misle da se demokratija moze uspostaviti sa komunistima ,nema tu nista dok ijedan od njih odlucuje o bilo cemu.Pogledajte sto su napravili mljekonose konjovodci abadzije i njihovi sinovi,puna su im usta demokratije,ali i ruke su im itekako krvave do danas ,necet da odstupite bez velikoga cuda,ali kad tako zelite neka vi bude,ovu corbu sami kuvate ,zalosno je sto je moramo zajedno srkati!

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba2del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba3del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba4del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba5del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba6del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba7del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba8del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba9del.pdf

  http://www.gibanje-ops.com/images/stories/udba10del.pdf

  grermo u Evropu Montenegro ali prvo ovo,samo sto bi montenegro morao da napise mnogo vise

  https://youtu.be/YF9F8RRNSCs?t=26

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here