Насловна Насловна Шуковић: Марковић и Вељовић заташкавали истрагу о шверцу цигарета

Шуковић: Марковић и Вељовић заташкавали истрагу о шверцу цигарета

2
ПОДИЈЕЛИ

Бив­ши ин­спек­тор за бор­бу про­тив ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла Пре­драг Шу­ко­вић појавио се у под­го­рич­ком Основ­ном су­ду због оптужби да је на пор­та­лу „Ви­је­сти” по­ста­вљао ко­мен­та­ре на ра­чун пот­пред­сјед­ни­ка Вла­де Ду­шка Мар­ко­ви­ћа. Он је на суду изјавио да јесте остављао коментаре али да тиме ни­је угро­зио ње­го­ву си­гур­ност. Шуковић је нагласио да гаји лични анимозитет према Душку Марковићу као и Веселину Вељовићу, некадашњем директору Управе полиције јер су заташкавали истрагу о шверцу цигарета.

Шу­ко­вић је из­но­се­ћи од­бра­ну ка­зао да ко­мен­та­ри под псе­у­до­ни­мом „бос” је­су ње­го­ви и да сто­ји иза њих, али да је, као и мно­ги дру­ги чи­та­о­ци са­мо ко­мен­та­ри­сао, не же­ле­ћи ни­ко­ме да при­је­ти, преноси Дан.

Према наводима „Дана“, Шуковић је објаснио Суду да он има ани­мо­зи­тет пре­ма Мар­ко­ви­ћу и ње­го­вом ку­му Ве­се­ли­ну Ве­љо­ви­ћу, не­ка­да­шњем ди­рек­то­ру Упра­ве по­ли­ци­је, и оптужио их да су вршили при­ти­сак на ње­га и ње­го­ве ко­ле­ге ко­ји су ис­тра­жи­ва­ли слу­чај швер­ца ци­га­ре­та у мој­ко­вач­кој фа­бри­ци.

„Знам да му је мој­ко­вач­ка фа­бри­ка трн у оку. Мар­ко­вић је уни­штио и АНБ и по­ли­ци­ју, тво­рац је кла­но­ва уну­тар слу­жби без­бјед­но­сти, све их је оста­вио у пе­пе­лу„, изјавио је Шу­ко­вић.

Он је такође истакао да му је до­ла­ском Ве­љо­ви­ћа на че­ло по­ли­ци­је уру­че­но рје­ше­ње о пре­стан­ку рад­ног од­но­са ко­је је ка­сни­је уки­ну­то.

„Они во­де ка­дров­ску по­ли­ти­ку у по­ли­ци­ји и све је под њи­хо­вим па­тро­на­том. На­кон смје­не Ве­љо­ви­ћа по­ста­вљен сам на мје­сто на­чел­ни­ка за организовани кри­ми­нал и ра­дио сам на пред­ме­та­и­ма ‘ци­га­ре­те и фа­бри­ка Мој­ко­вац’ и „но­ви­нар­ка Ла­кић”, преноси „Дан“ његову изјаву.

šukovic

Шуковић је такође нагласио да не би ни био от­кри­вен да сам ни­је при­знао ту­жи­ла­штву да је по­ста­вљао спор­не ко­мен­та­ре. Он је истакао да му није била намјера да пријети и подсјетио Суд да га је по­ли­ци­ја не­за­ко­ни­то ухап­си­ла.

Шуковић је такође изјавио да је сва са­зна­ња у пред­ме­ту „Мој­ко­вац” о швер­цу ци­га­ре­та из­нио у Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву.

„Оно што сам ис­при­чао глав­ном спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу по­т­кри­је­пио сам па­пи­ри­ма. Он­да су еми­гри­ра­ли, од­но­сно не­ста­ли до­ка­зи, па сад по­да­ци ко­је сам до­ста­вио ни­је­су до­вољ­ни за по­кре­та­ње по­ступ­ка“, казао је Шу­ко­вић.

Како преноси „Дан“ Душко Марковић је негирао изјаве Шуковића, казавши да он није неко ко прогони и гази људе. Он је такође негирао тврдње Шуковића да је члан мојковачког клана.

На­ста­вак су­ђе­ња за­ка­зан је за 21. јун.

2 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Za ovakvo priznanje treba petlja. Zna i Šuković šta rizikuje. Ali valjda smo se dosta pravdali strahom. Ima li nas da ličimo na pretke i imamo i mi malo petlje?
  Vjerujem da čim je pritiska – tu je i nešto što treba da ostane skriveno.

 2. 0
  0

  UDBA JE NAŠA SUDBA,MANJEGA NARODA A VIŠE UDBAŠA NEMA NA SVIJET,IZGLEDA DA TU NIKADA NEMA KRIZE,ŽBIRA I ŠPIJUNA U OVOJ CRNOJ JE BILO ZA IZVAŽATI.TAKO SMO SA „KADROVIMA“POPUNJAVALI SVE BRATSKE REPUBLIKE.KAKO TADA TAKO I DANAS I VA VJEKE VJEKOV…

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here