Насловна Мозаик Радомир Уљаревић добитник Велике базјашке повеље у Румунији

Радомир Уљаревић добитник Велике базјашке повеље у Румунији

0
ПОДИЈЕЛИ

Ве­ли­ка ба­зја­шка по­ве­ља за 2017. го­ди­ну до­ди­је­ље­на је ис­так­ну­том срп­ском пи­сцу, који жи­ви и ра­ди у Цр­ној Го­ри, Ра­до­ми­ру Уља­ре­ви­ћу.

На­гра­да је уру­че­на у пор­ти ма­на­сти­ра Ба­зјаш у при­су­ству вла­ди­ке Лу­ки­ја­на, чел­ни­ка Са­ве­за Ср­ба у Ру­му­ни­ји, али и срп­ских пи­са­ца из Ка­на­де, Швај­цар­ске, Аустри­је, Ње­мач­ке, Ср­би­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Ру­му­ни­је, наводи Дан.

Овим ви­со­ким књи­жев­ним при­зна­њем Ра­до­мир Уља­ре­вић при­дру­жу­је се ни­зу ве­ли­ка­на срп­ске по­е­зи­је ко­ји су ову на­гра­ду то­ком го­ди­на по­ни­је­ли. Ме­ђу њи­ма су Иван В. Ла­лић, Бра­на Пе­тро­вић, Ми­о­драг Па­вло­вић, Сло­бо­дан Ра­ки­тић, Ма­ти­ја Бећ­ко­вић, Јо­ван Зи­влак, Ми­лан Ком­не­нић, Ср­ба Иг­ња­то­вић, Ра­до­мир Ан­дрић, Адам Пу­сло­јић, Ду­шко Но­ва­ко­вић и дру­ги.

Тра­ди­ци­о­нал­на ме­ђу­на­род­на књи­жев­на ма­ни­фе­ста­ци­ја „Да­ни Пре­о­бра­же­ња Ср­ба у Ру­му­ни­ји” ко­ју већ 24 го­ди­не ор­га­ни­зу­је Са­вез Ср­ба у Ру­му­ни­ји одр­жа­на је од 17. до 20. ав­гу­ста у Ба­зја­шу, Те­ми­шва­ру, Бе­ло­бре­шки, Со­ко­лов­цу и Ста­рој Мол­да­ви.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here