Насловна Поглед Куд плови овај брод

Куд плови овај брод

33
ПОДИЈЕЛИ

Пише: Велимир Ераковић

Не­мам ми­ра. Не ра­зу­ми­јем ове ко­ји нам во­де ,,ви­со­ку по­ли­ти­ку“, али не ра­зу­ми­јем ни се­бе! Шта зна­чи би­ло чи­је пи­са­ње и апел, без об­зи­ра на сте­пен струч­не спре­ме и мје­сто у дру­штву, ако на­род не же­ли да ми­је­ња ста­ње у др­жа­ви?

Ако они­ма ко­ји нај­ви­ше стра­да­ју од по­сту­па­ка ове и ова­кве вла­сти, власт од­го­ва­ра? До­бро, прав­да и оп­шта ко­рист су ин­те­ре­си по­ли­ти­ке. А шта је ов­дје до­бро? Код нас по­ли­ти­ка не­ма циљ. Ако је бо­љи­так и про­спе­ри­тет основ­ни за­да­так вла­де ко­ја во­ди уну­тра­шњу и спољ­ну по­ли­ти­ку др­жа­ве, ја­сно је да он ни­је ис­пу­њен. Ли­де­ри ове др­жа­ве у чи­јим ру­ка­ма се на­ла­зи сва за­ко­но­дав­на власт ба­ве се лич­ним бо­га­ће­њем на ра­чун на­ро­да ко­ји их је на те по­зи­ци­је до­вео гла­са­ју­ћи за њих. Ја­сно је да вла­да­ју­ћа струк­ту­ра ко­ри­сти сва рас­по­ло­жи­ва сред­ства при­ну­де ка­ко би до­шла до по­бје­де на из­бо­ри­ма.

До­ка­за­не су не­за­ко­ни­те рад­ње, ку­по­ви­на и уцје­не би­ра­ча да гла­са­ју ДПС. Ов­дје је кри­стал­но ја­сна и на­мје­штаљ­ка др­жав­ног уда­ра у да­ну из­бо­ра. Не­ча­сно, све за по­бје­ду, оста­нак ту гдје је­су и на­жа­лост про­ду­же­так на­ше аго­ни­је. Не­го, не бри­ну ак­ти­ви­сти и остра­шће­ни би­ра­чи ДПС-а. Њи­ма зна­ње не ко­ри­сти по­што му ни­је­су до­ра­сли. Бри­не онај слој дру­штва ко­ји зна че­му во­ди ова­ко по­губ­на по­ли­ти­ка, а ипак је по­др­жа­ва­ју. Ка­жу, па­мет­ни су? Ка­ко мо­гу да по­др­же ова­кав си­стем, ако се па­ме­тан чо­вјек од­ли­ку­је спо­соб­но­шћу ра­зу­ми­је­ва­ња окол­но­сти?

karikatura-izbori glasač

Па­мет­ном чо­вје­ку ни­је до­вољ­но да зна шта је до­бро. Он тре­ба да бу­де до­бар и да спо­ји вр­ли­ну и ра­зум у јед­но. Ра­зум­но је гла­са­ти и бо­ри­ти се про­тив вла­де ко­ја не бра­ни ин­те­ре­се свог на­ро­да и сво­је др­жа­ве. Вла­де ко­ја по­ти­ре и из­да­је сво­је на­ци­о­нал­не ин­те­ре­се. Хтје­ли да при­зна­мо или не, ка­кво је ста­ње у др­жа­ви ДПС има пре­ви­ше гла­со­ва. Зар не­ко ко во­ди ова­кву уну­тра­шњу по­ли­ти­ку тре­ба да има 160. 000 гла­со­ва? То је ве­ли­ка кри­ви­ца свих нас ко­ји ов­дје жи­ви­мо. Без пла­на, про­гра­ма и ци­ља вла­да­ти 27 го­ди­на по­раз је здра­вог ра­зу­ма и на­ро­да ко­ји то тр­пи. Ту али­би не мо­же би­ти ни фар­са ,,др­жав­ни уда­р“.

Цр­на Го­ра не во­ди ни спољ­ну по­ли­ти­ку. Ма­ри­о­нет­ска власт је од­лу­чи­ла да уђе у НА­ТО и по­ста­не са­у­че­сник нај­ве­ћим зло­чин­ци­ма мо­дер­ног до­ба. Ту­жно је гле­да­ти сво­ју зе­мљу ка­ко до­бро­вољ­но ула­зи у из­да­ју. Ка­ко ами­ну­је НА­ТО агре­си­ју про­тив јед­ног сло­бод­ног и по­но­сног на­ро­да ка­кав је срп­ски. Ка­ко не при­зна­је сво­је жр­тве и уни­шта­ве­ње ко­је је та али­јан­са на­пра­ви­ла по Цр­ној Го­ри. Нај­ве­ћа сра­мо­та, по­раз Цр­не Го­ре и Цр­но­го­ра­ца је из­да­ја Ру­си­је. То је из­да­ја са­мог се­бе. Сво­је тра­ди­ци­је и кул­ту­ре. Из­да­ја сво­јих вла­да­ра, пре­да­ка и про­да­ја по­то­ма­ка ко зна ко­ме.

sv-petar-cetinjski

Уз из­да­ју Ру­си­је, иде из­да­ја Ко­со­ва и Ме­то­хи­је. При­зна­ва­ње те ква­зи­др­жа­ве је по­ти­ра­ње слав­них би­та­ка ко­је су Цр­но­гор­ци во­ди­ли за сло­бо­ду. Краљ Ни­ко­ла, у ко­га се вла­сто­држ­ци нај­ви­ше ку­ну во­дио је бор­бу за осло­бо­ђе­ње Ме­то­хи­је. Ње­го­ве ри­је­чи су би­ле ,,Пећ је ог­њи­ште Срп­ске Цр­кве и моћ Срп­ског ду­ха“. Пећ је срп­ска Мо­сква, а Мо­сква је чед­на мај­ка не са­мо бра­ће нам Ру­са, не­го и на­ша, јер нас је она бра­ни­ла у муч­ним вре­ме­ни­ма и оздра­ви­ла вје­ром у Бо­га и на­ше пра­вед­не ми­сли.

Та­ко су го­во­ри­ли из­вор­ни Цр­но­гор­ци, ју­на­ци и ви­те­зо­ви. Да­нас се они ко­ји во­де Цр­ну Го­ру утр­ку­ју у ко­ли­чи­ни мр­жње пре­ма Ру­си­ји. Уво­де санк­ци­је и при­је­те нај­моћ­ни­јем. Као да при­жељ­ку­ју да и код нас на не­кој из­ло­жби, од ру­ке су­ма­ну­тог уби­це, стра­да не­ки ру­ски зва­нич­ник. Тре­ба ли Под­го­ри­ца да по­ста­не Ан­ка­ра да би­смо отво­ри­ли очи?

Ру­си­ја је у Си­ри­ји до­ка­за­ла да уни­по­лар­ни сви­јет ви­ше не по­сто­ји. На Кри­му, та­ко­ђе. Са Ру­си­јом се не мо­же ра­то­ва­ти. Сва­ка агре­си­ја на Ру­си­ју је за­вр­ше­на у глав­ном гра­ду оно­га ко је на­пао нај­хра­бри­ју и нај­моћ­ни­ју вој­ску сви­је­та. Тре­нут­на си­ту­а­ци­ја у сви­је­ту је те­шка. НА­ТО не га­ран­ту­је мир. Га­ран­ту­је са­мо су­ко­бе и не­ста­бил­ност, што се ви­ди по по­след­њим де­ша­ва­њи­ма у Ан­ка­ри, Ци­ри­ху, Бер­ли­ну и Фран­цу­ској. Због све­га ово­га, а ујед­но и због еко­ном­ског су­но­вра­та у ко­ме се већ на­ла­зи­мо, до­шли смо до зи­да. На уз­бур­ка­ном мо­ру свјет­ске по­ли­ти­ке наш брод је не­си­гу­ран и без пра­вог во­ђе. Па се сви за­јед­но за­пи­тај­мо да ли нам од­го­ва­ра курс ко­ји су иза­бра­ли са­да­шњи кор­ми­ла­ри и куд пло­ви овај брод? Кад уда­ри­мо у зид, би­ће ка­сно.

33 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Са сјевера чета стиже војвода је Ерке диже.Све смо јачи брате мој и све спремни ,само чекамо позив.Велика подршка.

 2. 0
  0

  Сва­ка агре­си­ја на Ру­си­ју је за­вр­ше­на у глав­ном гра­ду оно­га ко је на­пао нај­хра­бри­ју и нај­моћ­ни­ју вој­ску сви­је­та. Тре­нут­на си­ту­а­ци­ј je takva da nam je to jedini nacin da ih povratimo ovdje,zato rat Rusiji,a kad doju znamo kao cemo!

  • 0
   0

   Само нек дођу и лако ћемо онда.Како је власт навалила,таман ће их довести.Богу хвала да је тако.

 3. 0
  0

  Ovako pise pravi Srbin i patriota.Ko ne osjeca Rusiju kao svoju izvornu kolijevku ni Srbin bit ne moze.Rusija je ono sto niko drugi na svijetu nije.Pravedni cuvar pravoslavlja i luca otpora unistenju koje nam je Amerika pripremila.

 4. 0
  0

  Vlastodrscima se ne bi otvorile oci ni kad bi stradao neki ruski zvanicnik u CG.Medjutim,otvori bi im ih neko drugi i to bi tek bilo pogubno za ovako losu vlast.Sta god da im se napise,malo im je.

 5. 0
  0

  Pametnom covjeku nije dovoljno da zna sta je dobro! – veli Erakovic.
  Pravo veli, nikad mu nije dovoljno,ako samo to zna!
  Covjek, ako je covjek, mora da zna sta nije dobro. To mora da zna.
  Pa mu ni to nije dovoljno. Cak ni to!
  Ako ne zna … Ako ne zna da covjeku nije da radi sve sto moze!
  Ako to zna, onda takav najvise zna, sto se znati moze!
  Kad covjek ogranici sebe u onome sto moze, onda je i drugi covjek na slobodi. Svi su onda slobodni!
  Kako to nije slucaj u ovu nasu mucenu, dje „Godpodari prestolja“ znaju samo za ono sto je za njih dobro!
  Jos i ne znaju sta nije dobro za narod i drzavu!
  Povrh svega, sto je i najgore, rade, bas rade sve sto mogu!!!
  … Dobro smo zivi, kamoli sta drugo!

  • 0
   0

   Sto ne dodje na pumpu zecino jedna?Po portalima se kurazis a ja se pometoh ono jutro tebe nidje.Radi ljudi da kazem“Djikan nije dosao i sa njim vise ne polemisem“.Da znate o kome se radi samo ,nista vise.

 6. 0
  0

  Tako je Djikane.Potpuno ispravno rezonovanje.A sta da radis kad nam je narod i drustvo ovako.Nekad pomislim,taman nas je zapalo kako i zasluzujemo ma nesto moramo mijenjat,kako nas glava stoji.

  • 0
   0

   Ma da ima cetri osnovne talentovan je i ima najbolje kolumne sa kojima se ja srecem.Sto ce vi skola kad je ne umijete upotrebiti?Ovo sto Erakovic pise je prijemcivo narodu i od srca,a foliranja i akademskog uvijanja sam se nasitio.Najmudri ljudi su uvjek bili oni koji su se u narodu isticali a vece budale od skolovane majka rodit ne moze.

 7. 0
  0

  Комплетан опозицини ангажман Ераковића је за свако поштовање.Баш је добар,студиозан и поткован чињеницама.Упадљиво храбар и оштар.

 8. 0
  0

  Djelovi teksta za svaku pohvalu.U pojedinim djelovima hvali povezanosti,ali se to ispravlja vremenom.Sve u svemu sasvim korektno.

  • 0
   0

   Нина … ипак, кад већ пишеш тако … не каже се „хвали“, него „фали“ … надам се да ти је јасно због чега.

   • 0
    0

    Nijesam mislila nista lose.Daleko od toga,dajem sugestije samo.Vidim ispod tekstova g.dina Erakovica su uvjek neki intrigantni komentari,zluradi pokadkad,a ne znam dubiozu sukoba i sa kim?Valjda imam pravo da kazem sta mislim?Tacno je da sam pravopisno pogrijesila ali se valjda ne ide na sud zbog toga?Velimir mi je inace simpatican i drag covjek.

 9. 0
  0

  Dajte bre ne glupirajte se.Fali ovo fali ono?Ne fali nista vjerujte mi na rijec.Erakovic je ubjedljivo najbolji kolumnista trenutno u CG.Stojim iza toga svojim autoritetom i novinarskim znanjem.

 10. 0
  0

  Ти имаш своје мјесто на политичкој сцени Црне Горе и бори се за њега.Без обзира на подвале и подметачине,знам да ћеш изгурати то што наумиш.Нека те чува добри Бог.

 11. 0
  0

  Desetka.Novinar pred kojim je buducnost.Vrijeme je da se manes kolumna i predjes na ozbiljnije projekte.Uslovno ozbiljnije,mislim da treba da objavis konacno knjigu.

 12. 0
  0

  Erke je iskren i pise prelijepo.Ne vidim zasto bi se pisali hvalospjevi ali mi smeta i neko mimimiziranje koje cesto sretnem u komentarima E pa dragi kriticari i mudraci nemate materijala da napadate ovakve kolumne.Ovo je pisanje za najvise ocjene i ako vec ne znate a vi naucite nesto.

  • 0
   0

   Па ту се у потпуности слажемо.Чак има једна доза копирања од стране Ераковића.Чудо је утицај и знање у крајњем.Ништа срашно,добро је кад се од кога има шта научити.А Миљанић је колумниста парекселанс и дилема не постоји,наравно.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here