Насловна Насловна ДФ: Ако будемо упорни у бојкоту избори ће бити брзо – то...

ДФ: Ако будемо упорни у бојкоту избори ће бити брзо – то неће зависити од Марковића

5
ПОДИЈЕЛИ

Ако опозиција буде упорна у бојкоту и ако уради све што се од ње очекује у борби против актуелног режима, избори ће се десити врло брзо и то неће зависити од Душка Марковића, нагласио је данас Јован Вучуровић, посланик Демократског фронта.

Вучуровић је напоменуо да Марковић тешко може обезбиједити јединство у ДПС-у а камоли у парламентарној већини и најавио да је ДФ предложио колегама из опозиције и протесте.

jovan-vucurovic

„Он сада тешко може обезбиједити јединство и у ДПС-у а камоли у некој наводној парламентарној већини која је склепана на брзину и уз подршку шефова организованог криминала. Тако да је изјава Душка Марковића да ће се избори одржати 2020. године само један примјер политичке неозбиљности актуелног премијера.

Што се тиче ДФ-а, ми се нећемо враћати у скупштину, а већ смо предложили колегама из опозиције да осим бојкота кренемо и у протесте, а након тога притиска избори би сигурно били организовани у што краћем року.“

5 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Влада без легитимитета,власт без легитимитета.Бојкот и нови избори.Просто,лако и изводљиво.Идемо до побједе.

 2. 0
  0

  SKUPŠTINA IZGLASALA NOVI SASTAV INSTITUCIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA, IZABRANI I PREDSTAVNICI OPOZICIJE Čađenović sekretar, Ćorić član komisijePredlaganjem kandidata za DIK, opozicija je priznala rezultate izbora i očekujem da se brzo vrate u parlament, saopštio Vujica LazovićFunk­ci­ju se­kre­ta­ra Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne oba­vlja­će Ve­ljo Ča­đe­no­vić, kan­di­dat De­mo­krat­skog fron­ta. Do­sa­da­šnji se­kre­tar DIK-a Mi­li­sav Ćo­rić bi­će član ko­mi­si­je. Od­lu­ku je ju­če, jed­no­gla­sno, do­nio Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor, a sinoć potvrdila Skupština.
  Na pred­log De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor je utvr­dio da su kan­di­da­ti za čla­no­ve stal­nog sa­sta­va DIK-a Na­ta­ša Pe­šić, Lji­lja­na Ra­do­njić i Mer­su­din Da­u­to­vić. Za za­mje­ni­ke čla­no­va DIK-a iz DPS-a su kan­di­do­va­li Na­i­la Re­džu, Ni­ko­lu De­di­ća i Lju­bo­mi­ra So­ši­ća.
  Na pred­log So­ci­jal­de­mo­kra­ta, član DIK-a bi­će Alek­san­dar Jo­vi­će­vić, a za­mje­nik Zo­ran Ra­do­njić. Kan­di­dat Bo­šnjač­ke stran­ke za čla­na Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je je Ha­ris Me­kić, a ko­a­li­ci­ja „Al­ban­ci od­luč­no” je za za­mje­ni­ka pred­lo­ži­la Va­lo­na Daš­ra­mi­ja.
  Osim Ča­đe­no­vi­ća, De­mo­krat­ski front je za čla­na DIK-a pred­lo­žio Dra­že­na Me­do­je­vi­ća i za za­mje­ni­ka Dar­ka Če­le­bi­ća. Na pred­log De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re član DIK-a će bi­ti Velj­ko Vu­jo­vić, a za­mje­nik Du­ško Sti­je­po­vić. So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja kan­di­do­va­la je Ćo­ri­ća, dok je za sa­da upra­žnje­no još jed­no mje­sto za­mje­ni­ka čla­na, ko­je bi tre­ba­lo da bu­de po­pu­nje­no iz De­mo­sa ili Gra­đan­skog po­kre­ta URA, ko­ji su za­jed­no sa SNP-om na iz­bo­ri­ma či­ni­li ve­li­ku ko­a­li­ci­ju Ključ.
  Poslanik Socijaldemokrata Vujica Lazović konstatovao je sinoć da je predlaganjem kandidata za DIK opozicija priznala rezultate izbora, te da zato očekuje da se brzo vrate u parlament.
  Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­iđ Škre­lja pod­sje­tio je da se po Za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka no­vi sa­ziv DIK-a bi­ra na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne.
  Čla­no­vi od­bo­ra do­ni­je­li su i od­lu­ku da ras­pi­si­va­njem jav­nog po­zi­va po­kre­nu po­stu­pak za iz­bor jed­nog čla­na DIK-a iz re­do­va ci­vil­nog sek­to­ra i Uni­ver­zi­te­ta.
  V.R.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here