Насловна Издвојено Декан ПМФ: Студенти да се боре за своја права, а ја нећу...

Декан ПМФ: Студенти да се боре за своја права, а ја нећу да будем у Радмилином тиму

2
ПОДИЈЕЛИ

На прослави дана нашег факултета поручила сам студентима да буду слободни у ставовима и неискварени, али сам свјесна да на оваквом УЦГ то није могуће, рекла је Ковијанић Вукићевић.

Де­кан При­род­но-ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та у Под­го­ри­ци Жа­на Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић ка­за­ла је за „Дан” да се ни­је кан­ди­до­ва­ла за дру­ги ман­дат на тој функ­ци­ји јер се про­ти­ви од­лу­ка­ма и на­чи­ну ра­да ру­ко­вод­ства Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре. Она је ис­та­кла да „ни­је хтје­ла да при­па­да ова­квом ме­наџ­мен­ту” и уче­ству­је у из­бо­ру за де­ка­на.

Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић, ко­ја се про­ти­ви пред­ло­гу ре­фор­ми сту­ди­ја на УЦГ на ко­јем ин­си­сти­ра ру­ко­вод­ство УЦЦГ на че­лу са рек­тор­ком Рад­ми­лом Вој­во­дић, ис­та­кла је ју­че да је ат­мос­фе­ра ко­ју је на­мет­нуо Рек­то­рат ло­ша за раз­вој ви­со­ког обра­зо­ва­ња. Она сма­тра и да ру­ко­вод­ство УЦГ спу­та­ва сту­ден­те да са­мо­стал­но од­лу­чу­ју и бо­ре се за сво­ја пра­ва.

Ка­за­ла је да је ви­је­ће При­род­но-ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та ју­че иза­бра­ло из­бор­ну ко­ми­си­ју за де­ка­на те уста­но­ве, на кон­кур­су ко­ји је рас­пи­сан при­је 15 да­на у са­ста­ву Пре­драг Ми­ра­но­вић, Ма­ра Шће­па­но­вић, Пре­драг Ка­дић, Да­ни­ло Мр­дак и пред­став­ник сту­де­на­та Ми­лош Ми­лић.

„На про­сла­ви да­на на­шег фа­кул­те­та по­ру­чи­ла сам сту­ден­ти­ма да бу­ду сло­бод­ни у ста­во­ви­ма и не­ис­ква­ре­ни, али сам свје­сна да на ова­квом УЦГ то ни­је мо­гу­ће. На на­шем фа­кул­те­ту се не спу­та­ва­ју сту­ден­ти да ка­жу шта ми­сле, бо­ре се за сво­ја пра­ва, те­же бо­љим усло­ви­ма сту­ди­ја, док на дру­гим фа­кул­те­ти­ма ни­је­сам си­гур­на да је та­ко. Про­ти­вим се на­чи­ну ра­да ко­ји за­го­ва­ра Рек­то­рат и због то­га ни­је­сам хтје­ла да при­па­дам ова­квом ме­наџ­мен­ту и уче­ству­јем у из­бо­ру за де­ка­на – ис­та­кла је Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић.

Она упо­зо­ра­ва да Рек­то­рат пре­ви­ше вре­ме­на тро­ши на убје­ђи­ва­ње уни­вер­зи­тет­ских је­ди­ни­ца да при­хва­те мо­дел сту­ди­ја 3+2+3 (у тра­ја­њу три основ­не, дви­је спе­ци­ја­ли­стич­ке и три док­тор­ске сту­ди­је), не бри­ну­ћи о ква­ли­те­ту на­ста­ве, но­вим на­став­ним про­гра­ми­ма и до­во­ђе­њу при­зна­тих пре­да­ва­ча.

Она је под­сје­ти­ла да су по­твр­ђе­не кан­ди­да­ту­ре про­фе­со­ра Бор­ка Ву­ји­чи­ћа и Сте­ва­на Шће­па­но­ви­ћа за де­ка­на те уста­но­ве.
„Из­бор­на ком­си­ја ће да­ти ми­шље­ње је­су ли њи­хо­ве при­ја­ве пот­пу­не и пра­во­вре­ме­не. Пре­ма про­це­ду­ри кон­кур­са, не вје­ру­јем да гла­са­ње на ви­је­ћу за де­ка­на мо­же би­ти при­је сеп­тем­бра, о ко­ме ће од­лу­чи­ва­ти Управ­ни од­бор УЦГ – ре­кла је Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић.

Упра­ва ПМФ-а, сту­ден­ти и по­ло­ви­на фа­кул­тет­ских је­ди­ни­ца од но­вем­бра про­шле го­ди­не про­ти­ве се на­мје­ри Рек­то­ра­та да ре­фор­мом сту­ди­је уве­де мо­дел 3+2+3. Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић је ра­ни­је „Да­ну” ка­за­ла да је пред­ло­же­на ре­фор­ма су­прот­на За­ко­ну о ви­со­ком обра­зо­ва­њу, на­ци­о­нал­ним ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма, о гим­на­зи­ји, јер ди­пло­ма ви­со­ко­шко­ла­ца на­кон три го­ди­не сту­ди­ја и при­ку­пље­них 240 ЕЦТС кре­ди­та ни­је пре­по­зна­та на тр­жи­шту ра­да. Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић се оштро су­прот­ста­ви­ла и ре­ор­га­ни­за­ци­ји сту­диј­ских про­гра­ма на ПМФ-у, ко­ју је на­ја­ви­ло ру­ко­вод­ство УЦГ, а ко­ја пред­ви­ђа уки­да­ње и спа­ја­ње сту­диј­ских про­гра­ма за ма­те­ма­ти­ку, фи­зи­ку и ра­чу­нар­ске на­у­ке.

Из­гу­би­ли се у при­чи о ре­фор­ми

Ко­ви­ја­нић Ву­ки­ће­вић је ка­за­ла да се УЦГ из­гу­био у при­чи око ре­фор­ме мо­де­ла сту­ди­ја, што ни­је пре­суд­но, у од­но­су на ста­ње и ква­ли­тет на­ста­ве. Она ка­же да су др­жав­ним фа­кул­те­ти­ма нео­п­ход­не су­штин­ске ре­фор­ме
„На на­шим фак­улт­етима из­гу­би­ло се ло­гич­но ра­су­ђи­ва­ње ка­да је би­ло ко­ји сег­мент у пи­та­њу. По­треб­ни су но­ви и мла­ди љу­ди, про­фе­со­ри, да би се др­жав­ни уни­вер­зи­тет по­ди­гао на ве­ћи ни­во – ре­кла је Ко­ви­ја­нић.

2 КОМЕНТАРИ

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here