Насловна Политика Нема везе да ли је Крушо Србин, кад предаје Нови Ђукановићу

Нема везе да ли је Крушо Србин, кад предаје Нови Ђукановићу

12
ПОДИЈЕЛИ

Чујте Срби, чувајте се себе. Је ли могуће да Новљани само Србима не праштају? Ако је ико крив за пропаст овог града то је ДПСHerceg Novi

Пи­ше: Ве­ли­мир Ера­ко­вић

Ар­чи­балд Рајс је нај­бо­ље упо­знао Ср­бе. Бо­ље од на­ших ве­ли­ких во­ђа, кра­ље­ва, све­ште­ни­ка, вла­ди­ка, све­та­ца, бо­ље од нас са­мих. Ди­ве­ћи се дје­лу и жр­тви овог див­ног чо­вје­ка и па­три­о­те, ди­ва ко­ји је тра­жио да му ср­це са­хра­не на Кај­мак­ча­ла­ну, мо­рао сам по­зај­ми­ти од ње­га на­слов за овај текст же­ле­ћи да об­ја­сним раз­ло­ге по­ра­за опо­зи­ци­је у Хер­цег Но­вом.

Као члан ИО и ГО Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је, ра­дио сам у Но­вом не­ко­ли­ко из­бор­них про­це­са и до­бро упо­знао мен­та­ли­тет, на­ви­ке и оби­ча­је љу­ди из тог кра­ја. Још као ак­тив­ни ко­шар­каш играо сам у КК При­мор­ју, та­да жи­вио у Но­вом. Ве­ли­ки број при­ја­те­ља, дру­го­ва и по­зна­ни­ка сам сте­као сво­јим бо­рав­ком у гра­ду под Ор­је­ном.

При­мор­ци су до­бри, пи­то­ми љу­ди, го­спо­да, аван­гар­да, пу­ни су ду­ха и ши­ри­не да при­ме сва­ког „до­ђо­ша”, као да је са њи­ма ви­јек про­вео и од­ра­стао ту. Као ме­не мо­ји Не­но, Па­јо, Се­фи, Је­ле­на, Дра­га­на, Јев­то, Ми­лан, Бра­но и да не пре­ско­чим ко­га, сви до­бри и по­ште­ни љу­ди.

Но­вља­ни су Ср­би, то је пот­пу­но ја­сно. Њи­хов на­ци­о­нал­ни осје­ћај је јак, вје­ру­јем нај­ја­чи у Цр­ној Го­ри, што по­ка­зу­је за­ста­ва ко­ја се ви­јо­ри на сва­кој утак­ми­ци Ср­би­је и ко­ју мој друг Ми­ћа чу­ва као су­во зла­то. Зна­чи, Но­вља­ни су до­бри, али…
При­хва­та­ју­ћи сву кри­ви­цу због ру­ше­ња ло­кал­не вла­сти, су­ко­ба у СНП-у за­хва­љу­ју­ћи Ми­ли­ћу, ре­ор­га­ни­за­ци­ји ОО НО­ВЕ у не­по­вољ­ном мо­мен­ту, не­де­фи­ни­са­ном од­но­су у ДФ-у око из­бо­ра у Но­вом и хи­ља­ду раз­ло­га ко­ји су ути­ца­ли на лош ре­зул­тат ко­а­ли­ци­је ко­ја је вла­да­ла гра­дом, ипак ме об­у­зео те­жак и ту­жан осје­ћај ко­ме се ни­ка­ко не мо­гу оте­ти.

На­по­ми­њем да је ДПС већ био сру­шио власт са че­ти­ри од­бор­ни­ка СНП-а, и да смо се кр­ва­во из­бо­ри­ли да гла­са­ња ипак бу­де.

izbor

Зна­ју­ћи да иде­мо на по­ли­тич­ку ги­љо­ти­ну, на­да­ју­ћи се по­др­шци на­ше бра­ће и но­вој шан­си, ипак смо до­жи­вје­ли де­бакл. Је ли мо­гу­ће да Но­вља­ни са­мо Ср­би­ма не пра­шта­ју? Ако је ико крив за пр­о­паст овог гра­да то је ДПС. Они су уни­шти­ли хо­те­ле, и то сва­ки ре­дом, и та­ко отје­ра­ли ту­ри­сте. ДПС је кроз га­здо­ва­ње „Мор­ским до­бром” по­ку­пио све па­ре из Но­вог и на­пу­нио под­го­рич­ку ка­су. ДПС је на­мјер­но пра­вио оп­струк­ци­ју ло­кал­ној вла­сти ко­ја ни­шта ни­ком ни­је ду­жна. Је­ди­на власт у ЦГ ко­ја не ду­гу­је је па­ла? И Ср­би су ка­зни­ли Ср­бе, а не ДПС ко­ји си­стем­ски уни­шта­ва све по Цр­ној Го­ри, а Ср­би­ма ми­је­ња ДНК.

Ср­би су гла­са­ли Из­бор ко­ји ће фор­ми­ра­ти власт са Ми­ра­ше­вим след­бе­ни­ци­ма и до­ве­сти га за Срп­ску но­ву го­ди­ну да у гра­ду Све­тог Са­ве, пр­ви пут од ка­ко та НВО по­сто­ји, на­ло­жи сво­ју ло­гор­ску ва­тру и рас­кол­нич­ким гри­је­хом ана­те­ми­ше све ко­ји жи­ве у ње­му.

Ка­кве ве­зе има што је Ду­шко Кру­шо Ср­бин и што је на­пра­вио цр­кву, ако је пре­да­је Ми­лу Ђу­ка­но­ви­ћу оно што ни­кад сам узе­ти ни­је мо­гао. Не ку­пу­је се нов­цем ми­лост све­ти­те­ља, мој Ду­шко, не­го ис­трај­ном бор­бом про­тив оних ко­ји же­ле да за­тру име не­ма­њић­ко у Цр­ној Го­ри. Ср­би се прав­да­ју ти­ме да их је по­звао епи­скоп Гри­го­ри­је да гла­са­ју за Из­бор. Ка­ко се та­ко не ода­зва­ше на по­зи­ве вла­ди­ка кад се је­зик бра­нио, кад нам је ва­ти­кан­ски слу­га Ђу­ка­но­вић иш­чу­пао Ву­ка из уста и ста­вио фла­стер на иста?

Кад је не­у­мр­ли про­фе­сор Ву­ко Ве­лаш бра­нио са оста­лим ник­шић­ким про­фе­со­ри­ма до­сто­јан­ство свих нас. Сад кад раз­ми­шљам о њи­ма, свје­стан жр­тве ко­ју су под­ни­је­ли, об­у­зме ме осје­ћај ди­вље­ња и жа­ла што сви ни­је­смо та­кви. Ка­ко та­ко ни­је­су бр­зи кад Ми­ра­ше­ве хи­је­не кре­ну на цр­кву, не­го се зна ко је и ко ће ста­ти да жи­во­том бра­ни сва­ки срп­ски храм у Цр­ној Го­ри. За­што Ми­ло Ђу­ка­но­вић не осну­је Из­бор или не­што слич­но то­ме у му­сли­ман­ским кра­је­ви­ма? За­што нај­бо­љи Та­чи­јев друг и са­рад­ник не уби­је­ди Му­сли­ма­не да не гла­са­ју за сво­је ин­те­ре­се?

Dusan Radovic Kruso - Izbor Herceg Novi

Па за­то што њи­хо­ве вјер­ске во­ђе слу­ша­ју цен­тра­лу у Са­ра­је­ву, Ис­тан­бу­лу, па да­ље Си­ри­ји, а она зна шта је нај­бо­ље за њих. Уоста­лом, сва­ко има сво­ју гла­ву, сво­је на­мје­ре, ду­хов­не и ма­те­ри­јал­не ко­ри­сти. Са­мим тим не­ка ду­хов­ник и ње­го­во ду­хов­но че­до но­се бре­ме ко­је им је Бог дао и бо­ре се са тим. Бог је љу­бав. Сва­ком да­је ко­ли­ко мо­же да по­не­се. Ни­ко­га не ка­жња­ва, спа­са­ва и ути­ре пут прав­ди и исти­ни, али су се ова дво­ји­ца за­јед­но са­ми пре­го­ва­ра­ли.

Знам ја, те­шко се би­ло од­у­при­је­ти оку­па­ци­ји ДПС-а, Ацу Ђу­ка­но­ви­ћу, Бра­ну Ми­ћу­но­ви­ћу, Бе­би По­по­ви­ћу. Уз све­срд­ну по­моћ АНБ-а и ци­је­лог др­жав­ног апа­ра­та те­шко је сло­бод­но гла­са­ти. Али ја ни­кад не­ћу на­ћи ра­зу­ми­је­ва­ње за Ср­бе ко­ји су је­два че­ка­ли да ура­де ово у Но­вом.

Го­спо­де, у овим бла­гим да­ни­ма опро­сти ми на те­шким ри­је­чи­ма упу­ће­ним мо­јој бра­ћи. Опро­сти Ср­би­ма, про­сви­је­тли их и на­у­чи ка­ко да­ље. По­да­ри Ар­чи­бал­ду Рај­су мје­сто ме­ђу срп­ским ви­те­зо­ви­ма и ју­на­ци­ма, а ме­ни ма­лом и по­ни­зном су­ди по ве­ли­кој ми­ло­сти тво­јој, а не по ри­је­чи­ма мо­јим. Ја ре­кох и спа­сих ду­шу сво­ју.

12 КОМЕНТАРИ

 1. 0
  0

  Tako je Erakovicu, ima raznih Srba, ali ne moze biti Srbin onaj ko podrzava Mila. Krušo je podvala da se srpski glasovi predaju DPS-u

 2. 0
  0

  Већ сам написао-Онима који су гласали Избор сад преостаједа блеје. То је њихов избор. Одличан текст.

 3. 0
  0

  Новљани, срећан вам МафиКрушо! Знао сам да сте будале, јер се стално дијелите и свађате, али да сте толике…?!

 4. 0
  0

  Đe se pamet najviša zaglavi,tu počinje Bog i snoviđenje, Ko zna više i Bog mu je dalje Ali ko zna malo ili ništa njemu svak može Bog biti… Matija Bećković

 5. 0
  0

  Извините господине Ераковићу, тек сада сам прочитао Ваш текст. Текст је сјајан, бије право у мету. У злосрећну нашу ћуд и зли обичај, који нас сатријеше. „Ви никога не слушате ко за добро ваше ради и говори, а нека дође који лажац међу вама, као што је и било, сви ће те му вјеровети…“ (Св. Петар Цетињски у Посланици Катуњанима).
  Хвала Вам што сте „позајмили“ вапајни наслов великог нашег добротвора Арчибалда Рајса, којег смо скоро заборавили.
  Још једном хвала на вансеријском тексту!

 6. 0
  0

  Ero svaka cas na tekstu sve je to ziva istina .Molim vas ne pominjite mi vise tog nesrecnog krusa i te njegove toboznje srbe jer su to najvece olosi cak vece i od dps i sdp

 7. 0
  0

  odličan tekst, iskren i pošten, trebao bi svaki Srbin u Crnoj Gori da ga pročita i da se zamisli šta radimo i kuda idemo, a posebno bi svi trebali da pročitaju i Arčibaladovu knjigu. Niko nas nije tako iskreno i dobronamjerno opisao, a to je mogao samo onaj koji nas je volio kao narod i posmatrao „sa strane“. Mi očigledno ne umijemo da „zaronimo u sebe“ i sagledamo sopstvene greške,uvijeknamje4 neko drugi kriv, a u stavri,srbi su oduvijeksmai sebei najveći neprijetalji! BRAVO MAJSTORE!

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here