Насловна Поглед Бриселска избјегличка лабораторија у Нигеру

Бриселска избјегличка лабораторија у Нигеру

0
ПОДИЈЕЛИ

Пише: Тања Вујић

Ве­ли­ка џа­ми­ја од пе­че­не гли­не из 16. ве­ка са 27 ме­та­ра ви­со­ким ми­на­ре­том, кри­ву­да­ве пра­шња­ве ули­чи­це ва­ро­ши 35.000 ста­нов­ни­ка и че­ти­ри одво­је­не гру­пе стра­на­ца, кон­цен­три­са­них на обо­ди­ма ме­ста у ср­цу Са­ха­ре.

То је Ага­дез – нај­ве­ћи и по­след­њи са­бир­ни цен­тар ми­гра­на­та из Са­хе­ла и За­пад­не Афри­ке пред 270 ми­ља ду­ги пут ка гра­ни­ци Ли­би­је и оба­ли Сре­до­зе­мља.

Сред­њо­ве­ков­ни цен­тар тр­го­ви­не со­љу, зла­том и ро­бо­ви­ма, Ага­дез је да­нас пу­стињ­ско сте­ци­ште ме­ђу­на­род­них кри­јум­ча­ра љу­ди, свра­ти­ште нај­ма­ње 18 ра­ди­кал­них ислам­ских гру­па ко­је кр­ста­ре од Су­да­на до Ма­у­ри­та­ни­је, адре­са но­ве ба­зе дро­но­ва вој­ске САД (мо­дер­ни­јих од оних ин­ста­ли­ра­них у Џи­бу­ти­ју), а ту су од­ско­ра ис­по­ста­ва Ме­ђу­на­род­не ор­га­ни­за­ци­је за ми­гра­ци­је (ИОМ) и стал­на кан­це­ла­ри­ја Европ­ске уни­је за без­бед­ност. Ко­ли­ко ове го­ди­не, као и не­ко­ли­ко прет­ход­них, пре­ко 100.000 африч­ких ми­гра­на­та, по­нај­ви­ше из др­жа­ва на обо­ду Са­ха­ре, про­шло је кроз ни­гер­ски Ага­дез на пу­ту ка Ме­ди­те­ра­ну.

У ме­ђу­вре­ме­ну, ви­ше од 360.000 мушкараца, же­на и де­це ове го­ди­не је не­ка­ко пре­пло­ви­ло Сре­до­зем­но мо­ре из прав­ца Ли­би­је и ис­кр­ца­ло се на оба­ле Ита­ли­је (5.000 се у ме­ђу­вре­ме­ну на тој ру­ти уда­ви­ло).

Тим по­во­дом, Бри­сел је од про­ле­тос на но­вој му­ци, на­из­глед ма­њој од лањ­ске, ка­да је пре­ко ми­ли­он до­шља­ка сти­гло из прав­ца Си­ри­је, Ав­га­ни­ста­на, Со­ма­ли­је, Ери­тре­је, Су­да­на, Гам­би­је, Ни­ге­ри­је…

На­и­ме, ка­ко „бри­сел­ска фа­ми­ли­ја” да за­у­ста­ви пли­му африч­ких ми­гра­на­та и из­бе­гли­ца, ко­ја би пре­ма на­ја­ва­ма УН – због де­мо­граф­ске екс­пло­зи­је у ис­по­шће­ним зо­на­ма Афри­ке, сле­де­ћих го­ди­на и де­це­ни­ја мо­гла да по­ста­не са­мо још ве­ћа? Чи­ме са­да Бри­сел да об­у­зда ма­сов­не ми­гра­ци­је Афри­ка­на­ца?

Да ис­пу­ни ту сво­ју же­љу, Бри­сел је у ју­ну ра­за­стро ве­ли­ку ма­пу Цр­ног кон­ти­нен­та и мар­ки­рао пет др­жа­ва (Ни­гер, Ма­ли, Ни­ге­ри­ја, Се­не­гал и Ети­о­пи­ја) ко­је сма­тра нај­ве­ћим из­во­ри­штем се­о­ба ми­гра­на­та и цен­та­ра тран­зи­та.

На тој но­вој евро­а­фрич­кој кар­ти, Бри­сел је Ага­дез у цен­трал­ном Ни­ге­ру озна­чио као „кључ­но рас­кр­шће де­се­ти­на хи­ља­да не­ре­гу­лар­них ми­гра­на­та ко­ји на­сто­је да се до­мог­ну Ме­ди­те­ра­на и Евро­пе, ма­хом пре­ко Ли­би­је”, на­во­ди се у из­ве­шта­ју ЕУ.

Упа­дљи­во, ЕУ је из сво­јих пла­но­ва за бор­бу про­тив африч­ких ми­гра­на­та у овој фа­зи ис­кљу­чио Ли­би­ју – кључ­но по­ла­зи­ште ми­гра­на­та на Евро­пу, јер је сма­тра ису­ви­ше не­бе­збед­ном и уру­ше­ном др­жа­вом.

Европ­ски еста­бли­шмент у Бри­се­лу за­тим је осми­слио 24 раз­вој­на про­гра­ма за квин­тет африч­ких др­жа­ва, укуп­не вред­но­сти 425 ми­ли­о­на евра са пр­вен­стве­ним ци­љем да за­др­жа­ва­ња ми­гра­на­та, за­тим јед­ног да­на и за бор­бу про­тив те­мељ­них раз­ло­га се­о­ба, на при­мер си­ро­ма­штва и раз­во­ја до­ма­ће при­вре­де.

По­том су европ­ски ли­де­ри кре­ну­ли у об­но­ву ве­за са др­жа­ва­ма Са­ха­ре, Са­хе­ла, ис­точ­не и за­пад­не Афри­ке.

Ага­дез – тест слу­чај

На ру­ти во­де­ћих европ­ских зва­нич­ни­ка, Ага­дез је ина­че озна­чен као „вр­ло ва­жна ла­бо­ра­то­ри­ја, тест слу­чај за мо­гу­ће ко­пи­ра­ње у дру­гим кра­је­ви­ма”, по­ру­чу­је не­и­ме­но­ва­ни зва­нич­ник ЕУ.

Европ­ски ан­ти­и­ми­грант­ски план је јед­но­ста­ван: но­вац из на­мен­ског Фон­да за хит­не слу­ча­је­ве у Афри­ци (ство­рен 2015) тре­ба да бу­де усме­рен за за­у­ста­вља­ње не­ре­гу­лар­них ми­гра­ци­ја, под­сти­цај еко­ном­ском раз­во­ју и за ја­ча­ње без­бед­њач­ких ме­ра и кон­тро­лу гра­ни­ца.

Тим по­во­дом Евро­па је за Ни­гер спре­ми­ла око 615 ми­ли­о­на евра, за Ма­ли око 160 ми­ли­о­на, док је са Ни­ге­ри­јом већ по­сти­гла до­го­вор о ре­па­три­ја­ци­ји ми­гра­на­та при­сти­глих у Евро­пу за ко­је се утвр­ди да не­ма­ју шта да тра­же у ЕУ, ба­рем по про­це­ни до­ма­ћих вла­сти.

Што се Не­мач­ке ти­че, Бер­лин је Ни­ге­ру већ спре­мио 17 ми­ли­о­на евра раз­вој­не по­мо­ћи и 10 ми­ли­о­на евра за опре­му вој­ске јед­не од нај­си­ро­ма­шни­јих зе­ма­ља на све­ту, ина­че пре­бо­га­те ура­ни­ју­мом.

Не­мач­ка је исто­вре­ме­но на­ја­ви­ла да ће у Ма­ли­ју по­ди­ћи вој­ну ба­зу ле­ђа уз ле­ђа са по­сто­је­ћим цен­тром ми­ров­них сна­га УН.

Спи­сак европ­ске опре­ме ко­ја се на­ја­вљу­је као по­моћ Ни­ге­ру и Ма­ли­ју –зе­мља­ма на уда­ру за­стра­шу­ју­ћих кли­мат­ских про­ме­на и пли­ме ми­гра­на­та из ре­ги­о­на – за­ни­мљив је, по­себ­но онај део ко­ји се ша­ље за Ага­дез, ис­ти­че ис­тра­жи­ва­ње не­мач­ког днев­ни­ка „Тац”.

На­и­ме, стал­на кан­це­ла­ри­ја ЕУ у Ага­де­зу до­би­ће ме­ђу пр­ви­ма у Афри­ци спе­ци­јал­ну опре­му за би­о­ме­триј­ску ре­ги­стра­ци­ју ми­гра­на­та, док ће исто­вре­ме­но до­би­ти људ­ско по­ја­ча­ње ра­ди обу­ке вој­ске за кон­тро­лу гра­ни­ца и евен­ту­ал­но по­ста­вља­ње елек­трич­них огра­да.

„Би­о­ме­триј­ски по­да­ци би­ће по­ве­за­ни са кре­дит­ним кар­ти­ца­ма ко­је ће се из­да­ва­ти ми­гран­ти­ма. Сва­ко пу­то­ва­ње ми­гран­та до ма­ши­не за кеш, от­кри­ће иден­ти­тет ко­ри­сни­ка не са­мо фи­нан­сиј­ским ин­сти­ту­ци­ја­ма већ и над­ле­жним др­жав­ним ор­га­ни­ма. Пла­ни­ра­ни над­зор Афри­ке би­ће мно­го про­дор­ни­ји не­го би­ло шта што се мо­же за­ми­сли­ти у Евро­пи, ба­рем кад је реч о за­шти­ти при­ват­но­сти ко­ри­сни­ка”, твр­ди Ју­та Швенг­сби­ер но­ви­нар­ка ли­ста „Тац”, из­ве­стио је „Дој­че ве­ле”.

Не­мач­ке ком­па­ни­је спе­ци­ја­ли­зо­ва­не за би­о­ме­три­ју и ен­крип­ци­ју, већ су обез­бе­ди­ле по­сло­ве од Ал­жи­ра од Ју­жно­а­фрич­ке Ре­пу­бли­ке, пре­но­си Дој­че ве­ле.

Ве­ли­ки би­знис опа­са­ва­ња африч­ких ми­гра­на­та би­о­ме­триј­ским до­ку­мен­ти­ма и елек­трич­ним огра­да­ма, де­лу­је ор­ве­лов­ски. Ипак, мо­жда је и ре­ал­ност: зва­нич­ни Нај­ро­би на­ја­вио је ових да­на да раз­ма­тра по­ди­за­ње елек­трич­не огра­де на гра­ни­ци са Со­ма­ли­јом, у не­по­сред­ној бли­зи­ни Да­да­а­ба, нај­ве­ћег из­бе­глич­ког ло­го­ра на све­ту.

Слу­те­ћи но­ве не­во­ље са не­дру­же­љу­би­вим Евро­пља­ни­ма, ми­гран­ти ко­ји се ових да­на кре­ћу ка сре­ди­шту Са­ха­ре, у упа­дљи­вом лу­ку за­о­би­ла­зе Ага­дез, кре­ћу­ћи се пу­стињ­ским бес­пу­ћем ка не­при­сту­пач­ни­јем Ма­ли­ју.

Ни­гер је на­и­ме пот­пи­сао спо­ра­зум о „ми­грант­ско-раз­вој­ној” са­рад­њи са ЕУ. Су­сед­ни Ма­ли још ни­је.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here