Насловна Друштво Бар: Полицајци тукли мајку и сина (ФОТО)

Бар: Полицајци тукли мајку и сина (ФОТО)

3
ПОДИЈЕЛИ

Ба­ран­ка Ра­дој­ка Пла­ни­нић оп­ту­жи­ла је слу­жбе­ни­ке бар­ске по­ли­ци­је да су пре­ту­кли ње­ног два­де­се­тјед­но­го­ди­шњег си­на Ђор­ђа, ко­ји се већ три да­на на­ла­зи на ли­је­че­њу у Кли­нич­ком цен­тру Цр­не Го­ре. Мла­дић је, пре­ма ри­је­чи­ма ње­го­ве мај­ке, бру­тал­но пре­ту­чен јер је сни­мао ба­ха­то по­на­ша­ње по­ли­ца­ја­ца. Ка­ко би га спри­је­чи­ли да их при­ја­ви, по­ли­цај­ци су пре­ту­кли мла­ди­ћа на­но­се­ћи му ви­ше по­вре­да. На­кон то­га он је при­ве­ден у по­ли­ци­ју. Ка­да је Пла­ни­ни­ће­ва по­шла да ви­ди си­на, по­ли­ца­јац је био груб и пре­ма њој, на­ни­јев­ши јој по­вре­ду у ви­ду под­ли­ва на ру­ци и цр­ве­ни­ла на гру­ди­ма.

Ђор­ђе Пла­ни­нић јед­на је од око 20 осо­ба ко­је су се у су­бо­ту по­сли­је под­не упу­ти­ле на Ру­ми­ју. Око 18 ча­со­ва кре­ну­ли су ис­пред хра­ма у Ба­ру, а пре­во­зи­ли су се у два ка­ми­о­на. У мје­сту Ве­лем­бу­си, ка­ко при­ча ње­го­ва мај­ка, за­у­ста­ви­ла их је по­ли­ци­ја, ко­ја је по­че­ла не­при­мје­ре­но да се по­на­ша. Пла­ни­нић је узео мо­бил­ни те­ле­фон ко­јим је по­чео да их сни­ма. Из­ре­вол­ти­ра­ни ти­ме тра­жи­ли су да Пла­ни­нић си­ђе с ка­ми­о­на, ка­да су по­че­ли да их уда­ра­ју. Ње­го­ва мај­ка твр­ди да је не­ко­ли­ко мла­ди­ћа ко­ји су би­ли са ње­ним си­ном кре­ну­ли да их раз­дво­је.

„Ђор­ђе је ре­као да ће да их при­ја­ви због на­па­да ка­да су га пу­сти­ли. К­ми­он је оти­шао, а он је на­ста­вио пре­ма по­ли­ци­ји ка­ко би под­нио при­ја­ву. Док се вра­ћао пре­ма То­по­ли­ци сре­ли су га по­ли­цај­ци ко­ји су га пре­ту­кли. Пи­та­ли су га гдје ће, а он је ре­као да иде да их при­ја­ви. Они су иза­шли из аута и пре­ту­кли га“, ка­же Пла­ни­ни­ће­ва.

У спор­но ври­је­ме, ка­ко је ис­при­ча­ла, вра­ти­ла се из Црм­ни­це ка­да је по­зва­ла си­на на те­ле­фон.

„Пре­ко те­ле­фо­на сам са­мо чу­ла сва­ђу и да не­ко го­во­ри „Уби­ће­мо те”. Кре­ну­ла сам у по­ли­ци­ју а, ка­ко жи­вим бли­зу, бр­зо сам сти­гла. Пи­та­ла сам да ли је при­во­ђен Ђор­ђе, зна­ју ли шта о ње­му. Ре­кли су ми да је при­ве­ден, али да ни­је ни­шта озбиљ­но“, ка­же ова Ба­ран­ка.

Твр­ди и да јој ин­спек­то­ри ни­је­су да­ли да бу­де са си­ном ка­да је са­слу­ша­ван. Ка­да је хтје­ла да по­мог­не си­ну ка­да се раз­бо­лио, по­ли­ца­јац ју је по­ври­је­дио.

„Од­јед­ном, мом си­ну је по­зли­ло у по­ли­ци­ји, а они су ми­сли­ли да фо­ли­ра. Ка­да је „за­пје­нио” на уста кре­ну­ли су да га во­де у Хит­ну по­моћ. Син ме ухва­тио за де­сну ру­ку да ми ка­же да га не пу­штам са њи­ма јер су га већ пре­ту­кли. Та­да ме ин­спек­тор ухва­тио за ли­је­ву ру­ку и гру­ди и на­нио ми по­вре­де. И да­нас, на­кон три да­на имам бо­ло­ве и ви­де се по­вре­де“, твр­ди Пла­ни­ни­ће­ва.

hron122062016

Ка­ко су јој си­на ба­ти­на­ма спри­је­чи­ли да при­ја­ви на­си­ље по­ли­ца­ја­ца, Ба­ран­ка је ју­че оти­шла у ту­жи­ла­штво и пи­та­ла их о овом слу­ча­ју, а они су је, ка­ко твр­ди, упу­ти­ли да до­ђе са си­ном ка­да иза­ђе из бол­ни­це.

Пла­ни­ни­ће­ва на­во­ди и да, уко­ли­ко је њен син ура­дио не­што ло­ше то си­гур­но ни­је зах­ти­је­ва­ло да га бру­тал­но пре­ту­ку, а по­себ­но не да њој на­но­се по­вре­де.

„Ли­је­ва но­га му је би­ла од­у­зе­та јер су га ба­ци­ли на огра­ду, а на­кон то­га и пре­ту­кли. Има ви­ше по­вре­да због ко­јих се и да­ље на­ла­зи на ли­је­че­њу у Кли­нич­ком цен­тру Цр­не Го­ре“, ка­же Пла­ни­ни­ће­ва, пре­да­ју­ћи на­ла­зе ље­ка­ра о по­вре­да­ма ко­је су до­би­ли она и син јој.

Ова Ба­ран­ка ре­дак­ци­ји „Да­на” је пре­да­ла из­ја­ву ко­ју је њен син, ка­ко јој је ка­зао, дао по при­си­лом осмо­ри­це по­ли­ца­ја­ца. У тој из­ја­ви мла­дић је ис­при­чао ка­ко је до­шло до ин­ци­ден­та ка­да је сни­мао ба­ха­то по­на­ша­ње по­ли­ца­ја­ца ко­ји су их ухап­си­ли на пу­ту пре­ма Ру­ми­ји. На­вео је да је та­да за­до­био не­ко­ли­ко уда­ра­ца, а и да су га по­ли­цај­ци ври­је­ђа­ли и при­је­ти­ли му.

На пу­ту пре­ма Цен­тру без­бјед­но­сти по­но­во су га сре­ли, а на­вео је име по­ли­цај­ца ко­ји га је ба­цио на зе­мљу и ту­као, а на­кон то­га пре­ба­цио пре­ко огра­де и да­вио. Та­ко­ђе, тај исти слу­жбе­ник по­ли­ци­је при­је­тио му је да ће га уби­ти. Мла­дић је у из­ја­ви твр­дио и да су та­да на­и­шли слу­жбе­ни­ци Ин­тер­вент­не је­ди­ни­це ко­ји су га спа­си­ли и пре­ве­зли до ста­ни­це по­ли­ци­је.

У су­бо­ту ве­че на­кон ин­ци­ден­та из по­ли­ци­је је ме­ди­ји­ма не­зва­нич­но са­оп­ште­но да је Пла­ни­нић при­ве­ден јер је ври­је­ђао по­ли­цај­це и кре­нуо да се фи­зич­ки об­ра­чу­на са јед­ним од њих.

Спрем­на да иде на по­ли­граф

Ра­дој­ка Пла­ни­нић ка­за­ла је да је спрем­на да иде на по­ли­граф ка­ко би до­ка­за­ла да је све што је ис­при­ча­ла исти­на.

Све што сам ре­кла да се до­го­ди­ло от­кад сам оти­шла у по­ли­ци­ју је исти­на. Прет­ход­на де­ша­ва­ња ис­при­ча­ли су ми оче­ви­ци и син. Ка­ко би се до­ка­за­ло да је све би­ло та­ко ну­дим да идем о свом тро­шку на по­ли­граф. Уко­ли­ко не­што не бу­де исти­на при­ста­јем да ро­би­јам до кра­ја жи­во­та – ка­же Пла­ни­ни­ће­ва.

ПОДИЈЕЛИ

3 КОМЕНТАРИ

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here