Насловна Политика Амбасадор сакрио да је купио 15.000 квадрата

Амбасадор сакрио да је купио 15.000 квадрата

5
ПОДИЈЕЛИ

Аутори: Стан­ко Ра­ду­ло­вић и Вла­ди­мир Ота­ше­вић

Ам­ба­са­дор Цр­не Го­ре у Ср­би­ји Бра­ни­слав Ми­ћу­но­вић Аген­ци­ји за спре­ча­ва­ње ко­руп­ци­је (АСК) ни­је при­ја­вио да је у Ник­ши­ћу ку­пио око 15.000 ква­дра­та зе­мље. Ра­ди се о не­по­крет­ној имо­ви­ни (шу­ми, њи­ви и ли­ва­ди) ку­пље­ној у мје­сту Мо­шта­ни­ца.

У по­да­ци­ма Упра­ве за не­крет­ни­не мо­же се ви­дје­ти да је Ми­ћу­но­вић упи­сан као вла­сник те имо­ви­не, 7. де­цем­бра про­шле го­ди­не, што зна­чи да је ку­пље­на при­је тог да­ту­ма. Пре­ма чла­ну 23 За­ко­на о спре­ча­ва­њу ко­руп­ци­је, јав­ни функ­ци­о­не­ри су ду­жни да у Из­вје­шта­ју о имо­ви­ни на­ве­ду тач­не и пу­не по­дат­ке.
Та­ко­ђе, ду­жни су и да у слу­ча­ју про­мје­не по­да­та­ка из из­вје­шта­ја, ко­ји се од­но­се на уве­ћа­ње имо­ви­не пре­ко 5.000 еура, то при­ја­ве АСК у ро­ку од 30 да­на од да­на на­стан­ка про­мје­не.

Ка­зне за јав­не функ­ци­о­не­ре, уко­ли­ко пре­кр­ше по­ме­ну­ти члан за­ко­на, кре­ћу се од 500 до 2.000 еура.

Ам­ба­са­дор је у те­ле­фон­ском раз­го­во­ру Мре­жи за ис­тра­жи­ва­ње ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ко­руп­ци­је Лу­па са­оп­штио да ни­је пре­кр­шио за­кон и да уред­но оба­вје­шта­ва АСК о свим про­мје­на­ма имо­ви­не.

„Из ник­шић­ког ка­та­стра ни­је­сам до­био оба­вје­ште­ње да је та имо­ви­на упи­са­на на ме­не. Да сам то оба­вје­ште­ње до­био при­ја­вио бих про­мје­ну АСК. Не­ма раз­ло­га да би­ло шта кри­јем. Го­ди­на­ма уред­но при­ја­вљу­јем сво­ју имо­ви­ну“, твр­ди Ми­ћу­но­вић. До­дао је да се не ра­ди о ску­пој имо­ви­ни. У ње­го­вом по­след­њем имо­вин­ском кар­то­ну од 30. мар­та про­шле го­ди­не мо­же се ви­дје­ти при­ја­ва вла­сни­штва над ста­ном од 187 ква­дра­та и зе­мљи­штем од 7.505 м2. На­ве­ден је и по­да­так о по­слов­ном про­сто­ру од 222 м2 ко­ји се во­ди на ње­го­ву су­пру­гу Рад­ми­лу Вој­во­дић, рек­тор­ку Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре.

Пи­ше да је зе­мљи­ште сте­че­но на­след­ством. То, ме­ђу­тим, не од­го­ва­ра ста­њу у по­да­ци­ма Упра­ве за не­крет­ни­не, гдје пи­ше да је основ сти­ца­ња ви­ше од 22.000 м2 зе­мљи­шта у Ник­ши­ћу – ку­по­ви­на.

Ни Рад­ми­ла Вој­во­дић ни­је при­ја­ви­ла у свом имо­вин­ском кар­то­ну да је њен су­пруг при­хо­до­вао не­по­крет­но­сти у Ник­ши­ћу.

„Ја сва­ке го­ди­не вр­ло од­го­вор­но од­ла­зим и при­ја­вљу­јем имо­ви­ну. То ура­дим гра­ђан­ски пот­пу­но, ка­ко тре­ба. Тра­жи­ла сам и да ми по­мог­ну да све при­ја­вим ка­ко не би до­шло до раз­ли­ке у имо­ви­ни ко­ју је при­ја­вио су­пруг, са оном ко­ју ја при­ја­вим“, ре­кла је за Лу­пу Вој­во­ди­ће­ва.

Зе­мља у Ник­ши­ћу ни­је је­ди­на спор­на ствар са имо­ви­ном ам­ба­са­до­ра. У по­да­ци­ма е-ка­та­стра Ми­ћу­но­вић се во­ди и као вла­сник ста­на у Бу­дви од 49 ква­дра­та, ко­ји се на­ла­зи на че­твр­том спра­ту згра­де бе­о­град­ске ком­па­ни­је „Адок”. У пи­та­њу је гре­шка ка­та­стра, ко­ја се из не­по­зна­тог раз­ло­га го­ди­на­ма не ис­пра­вља.

Тај стан је за­пра­во вла­сни­штво Ма­ри­је Кне­же­вић, ко­ја има при­ја­вље­ну адре­су у Бе­о­гра­ду. То је по­твр­дио и ам­ба­са­дор.

„Ви­ше ни­је у мом вла­сни­штву. Про­дат је дав­но, још 1999. го­ди­не“, ре­као је Ми­ћу­но­вић, ко­ји је у при­лог то­ме пре­ко меј­ла по­зна­ни­ка до­ста­вио и ка­та­стар­ски из­вод. Ње­го­ва су­пру­га Рад­ми­ла је ис­та­кла да је због то­га сво­је­вре­ме­но и Сло­бо­дан Ле­ко­вић, пред­сјед­ник не­ка­да­шње Ко­ми­си­је за спр­е­ча­ва­ње су­ко­ба ин­те­ре­са, по­ста­вљао пи­та­ња.

„Ле­ко­вић је при­је не­ко­ли­ко го­ди­на пи­тао о том ста­ну, то­ком про­вје­ра имо­ви­не. Зва­ли су и бу­дван­ски ка­та­стар, али је та­да све об­ја­шње­но“, ка­за­ла је Вој­во­ди­ће­ва.

Ам­ба­са­дор Ми­ћу­но­вић по­сје­до­вао је у Бу­дви још је­дан стан од 85 ква­дра­та, ко­ји је у но­вем­бру 2004. го­ди­не про­дао др­жа­вља­ни­ну Ру­си­је Ев­ге­ни­ју Шкон­ди­ну за 87.000 еура.

По три примања из буџета

Ректорка Радмила Војводић и њен супруг, амбасадор Бранислав Мићуновић имају по три примања из државног буџета, за која се мјесечно издваја 6.925 еура, објавио је недавно „Дан”.

Радмила Војводић на Универзитету Црне Горе (УЦГ) и Ректорату прима 1.966 еура, у Етичком комитету Клиничког центра (КЦЦГ) 162, а као истакнути културни стваралац 715 еура. Упркос заради на УЦГ, која је четири пута већа од просјечне зараде у држави, ректорки није замрзнута национална пензија коју прима као истакнути културни стваралац.

Три примања уз буџета има и њен супруг Бранислав Мићуновић, који као амбасадор зарађује 3.132 еура, на УЦГ још 235, а као истакнути културни стваралац 715 еура.

Мрежа за истраживање организованог криминала и корупције „Лупа“ 

Извор: Дан

5 КОМЕНТАРИ

  1. 0
    0

    Treba im dati neku pomoc nek se obrate migu.e propalo se a obicni narod radi za trista eura ali ne vide ovo svi zadovoljni i na izbore glasaju ovo nek im je srecno.

  2. 0
    0

    Zjaga, Zjaga samo mu je para draga ! Inace, zasluzni gradjanin Montenegra jer je zahvaljujuci tepanju njegovog tatka kad se malisa rodio, montenegrinski jezik dobio jos jedno slovo, znamenito „zj“.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here