Насловна Друштво Ненад Богићевић: Ако га изруче Црној Гори жив се неће враћати

Ненад Богићевић: Ако га изруче Црној Гори жив се неће враћати

1
ПОДИЈЕЛИ

Стра­ху­јем да ће мој брат Пре­драг Бо­ги­ће­вић, ако бу­де из­ру­чен Цр­ној Го­ри, та­мо би­ти и ли­кви­ди­ран, јер му је чи­та­ва ова при­ча око на­вод­ног др­жав­ног уда­ра у тој зе­мљи мон­ти­ра­на. Он не­ма ни­ка­ка­ве ве­зе са тим до­га­ђа­јем, а Цр­на Го­ра не­ма ни је­дан је­ди­ни до­каз про­тив мог бра­та. Два пута су у петак покушали да га на силу изруче, мимо закона, али је крагујевачка полиција то спријечила, по­ру­чио је Не­над Бо­ги­ће­вић (46), брат пред­сјед­ни­ка Рав­но­гор­ског по­кре­та.
Он у из­ја­ви за „Дан” ка­же да ће ње­гов адво­кат сју­тра по­ћи до Ми­ни­стар­ства прав­де Ср­би­је у Бе­о­гра­ду да се рас­пи­та о да­љим ко­ра­ци­ма ко­је тре­ба пред­у­зе­ти.

„Кри­ми­нал­ци и рат­ни зло­чин­ци се сло­бод­но ше­та­ју, а мог бра­та хап­се. Па, Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић је при­знао да је на­ба­вио оруж­је ко­је је на­вод­но рас­кло­пио и ба­цио у је­зе­ро, што је сми­је­шно, и цр­но­гор­ски суд га је ка­знио са 100 еура. То­ли­ке ка­зне се у Ср­би­ји из­ри­чу ако не­ко­га оша­ма­ри­те на ули­ци, а не за те­ро­ри­зам. За­то и твр­ди­мо да је мом бра­ту све на­мје­ште­но и да је ово по­ли­тич­ка мон­та­жа чи­та­вог слу­ча­ја. И све то са­мо због то­га што је пред­сјед­ник Рав­но­гор­ског по­кре­та“, на­во­ди Бо­ги­ће­вић.

Срп­ска по­ли­ци­ја ухап­си­ла је Пре­дра­га Бо­ги­ће­ви­ћа (46) при­је два да­на и од­ре­ђен му је екс­тра­ди­ци­о­ни при­твор. Дру­ги осум­њи­че­ни, ко­ји је био на по­тјер­ни­ци, Не­ма­ња Ри­стић (36) из Бе­о­гра­да, пу­штен је да се у да­љем по­ступ­ку бра­ни са сло­бо­де, до од­лу­ке о из­ру­че­њу. Цр­на Го­ра је за њи­ма дво­ји­цом рас­пи­са­ла по­тјер­ни­цу због сум­ње да су ор­га­ни­зо­ва­ли по­ку­шај те­ро­ри­зма на дан одр­жа­ва­ња пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра.

Не­над Бо­ги­ће­вић ка­же да ње­гов брат не­ма ни­ка­кве ве­зе са гру­пом ко­ја је ухап­ше­на у Цр­ној Го­ри.

„Не пла­шим се да не­ће до­ка­за­ти да ни­је крив. Пла­шим се, по­што зна­мо да је све ово на­мје­штаљ­ка, да га не уби­ју. Искре­но, ово је ве­ли­ка по­ли­тич­ка игра, стра­ху­јем за ње­гов жи­вот, ако га из­ру­че Цр­ној Го­ри, да ће та­мо би­ти ли­кви­ди­ран. Зна­ју они у Цр­ној Го­ри да мој брат ни­је крив, а на­род зна ко је све то ин­сце­ни­рао. За­то се и пла­шим за ње­гов жи­вот“, ре­као је Бо­ги­ће­вић.

Он ка­же да му се ја­вља­ју љу­ди из Ср­би­је и ну­де по­моћ јер зна­ју да Пре­драг ни­ка­да не би ни­шта ура­дио од ово­га што му се ста­вља на те­рет.

Ри­стић и Бо­ги­ће­вић тра­же се за­јед­но са ру­ским др­жа­вља­ни­ма Еду­ар­дом Ши­ро­ко­вим и Вла­ди­ми­ром По­по­вим због сум­ње да су ор­га­ни­зо­ва­ли те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју у Цр­ној Го­ри 16. ок­то­бра. Ми­ни­стар­ка прав­де Ср­би­је Не­ла Ку­бу­ро­вић са­оп­шти­ла је при­је два да­на да ће Ср­би­ја, чим до­би­је по­треб­на до­ку­мен­та, на­ста­ви­ти по­сту­пак у ве­зи са за­хтје­вом Цр­не Го­ре за из­ру­че­ње дво­ји­це срп­ских др­жа­вља­на осум­њи­че­них за по­ку­шај те­ро­ри­зма на дан пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра.

„Још ни­је­смо до­би­ли од Цр­не Го­ре за­хтјев за из­ру­че­ње. Би­ло је до­ста­вље­но не­што не­у­ред­но. Оче­ку­је­мо да се по­сту­пак на­ста­ви“, ре­кла је Ку­бу­ро­ви­ће­ва.

На Ин­тер­по­ло­вом сај­ту об­ја­вље­не су и фо­то­гра­фи­је Еду­ар­да Ши­ро­ко­ва и Вла­ди­ми­ра По­по­ва, осум­њи­че­них за те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју и ства­ра­ње кри­ми­нал­не ор­га­ни­за­ци­је.

Жал­ба у по­не­дје­љак

Адво­кат Сла­ви­ша Мр­да­ко­вић, ко­ји за­сту­па Пре­дра­га Бо­ги­ће­ви­ћа, ка­зао је да је ње­гов кли­јент не­ги­рао да има ве­зе с на­вод­ним те­ро­ри­змом у Цр­ној Го­ри.

„Суд ни­је имао ни­ка­кве ма­те­ри­јал­не до­ка­зе из Цр­не Го­ре за ове сум­ње, од­ре­ђен му је при­твор због Ин­тер­по­ло­ве по­тјер­ни­це. У по­не­дје­љак ћу уло­жи­ћу жал­бу на од­лу­ку о при­тво­ру“, ка­зао је Мр­да­ко­вић ме­ди­ји­ма.

dan-logo

1 КОМЕНТАР

  1. 0
    0

    Nije mi jasno sto ovaj lijevo ne nosi subaru,mislim da bi to odgovarlo stvarnosti,braca ideologija ista pa i kape moraju biti priblizen ideologiji

    pocece brzo da se obalce kao Miras

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here