Насловна Издвојено Вјероватно не постоје: Катнић одбија да објави слике Руса

Вјероватно не постоје: Катнић одбија да објави слике Руса

5
ПОДИЈЕЛИ

Спе­ци­јал­но ту­жи­ла­штво од­би­ло је да об­ја­ви фо­то­гра­фи­је ру­ских др­жа­вља­на Еду­а­ра­да Ши­ро­ко­ва и Вла­ди­ми­ра По­по­ва, ко­ји се сум­њи­че да су ор­га­ни­за­то­ри на­вод­ног „др­жав­ног уда­ра” у Цр­ној Го­ри, ко­ји је пла­ни­ран за 16. ок­то­бар.

Ре­дак­ци­ја „Да­на” је по­ну­ди­ла спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу да бес­плат­но об­ја­ви­мо фо­то­гра­фи­је глав­но­о­сум­њи­че­них за при­пре­ме те­ро­ри­стич­ких на­па­да, ка­ко би гра­ђа­ни мо­гли да их при­ја­ве уко­ли­ко их пре­по­зна­ју. Ме­ђу­тим, спе­ци­јал­ни ту­жи­лац је од­био на­шу по­ну­ду уз обра­зло­же­ње да му по­моћ „Да­на” ни­је по­треб­на.

„Глав­ни спе­ци­јал­ни ту­жи­лац Вам за­хва­љу­је на пред­ло­гу за по­моћ ко­ја Спе­ци­јал­ном др­жав­ном ту­жи­ла­штву од Ва­шег ли­ста ни­је по­треб­на. Оно што је по­треб­но је­сте да не од­ма­же­те, што сте чи­ни­ли у прет­ход­ном пе­ри­о­ду“, пи­ше у од­го­во­ру из Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва.

Ре­дак­ци­ја „Да­на” је при­је два да­на по­сла­ла пи­смо спе­ци­јал­ном ту­жи­о­цу Ми­ли­во­ју Кат­ни­ћу, у ве­зи са об­ја­вљи­ва­њем фо­то­гра­фи­ја глав­но­о­сум­њи­че­них у по­ме­ну­тој афе­ри.

„У ци­љу што бо­ље ин­фор­ми­са­но­сти гра­ђа­на, а и због цје­ло­куп­не јав­но­сти, мо­ли­мо Вас, да нам про­сли­је­ди­те фо­то­гра­фи­је дво­ји­це ру­ских др­жа­вља­на, ко­ји су оп­ту­же­ни за пла­ни­ра­ње те­ро­ри­стич­ких на­па­да 16. ок­то­бра. Об­ја­вљи­ва­ње тих фо­то­гра­фи­ја је од оп­штег ин­те­ре­са, ка­ко би се јав­ност упо­зна­ла ко су осо­бе ко­је су пла­ни­ра­ле да „Цр­ну Го­ру за­ви­ју у цр­но”. Те фо­то­гра­фи­је, ко­је не мо­же­мо на­ћи ни на сај­ту Ин­тер­по­ла, об­ја­ви­ће­мо у пр­вом на­ред­ном бро­ју на­шег ли­ста. Мо­ли­мо Вас да нам про­сли­је­ди­те и кон­такт те­ле­фон, за слу­чај да не­ко од гра­ђа­на пре­по­зна осо­бе са сли­ке, да Вам бла­го­вре­ме­но да ин­фор­ма­ци­ју ко­ја мо­же би­ти од зна­ча­ја за њи­хо­во при­во­ђе­ње прав­ди“, пи­ше у пи­сму упу­ће­ном Спе­ци­јал­ном ту­жи­ла­штву.

У на­ред­би за спро­во­ђе­ње ис­тра­ге од 5. но­вем­бра на­во­ди се да су ру­ски др­жа­вља­ни Еду­ард Ши­ро­ков и Вла­ди­мир По­пов, као и срп­ски др­жа­вља­ни Алек­сан­дар Син­ђе­лић, Бра­ти­слав Ди­кић, Пре­драг Бо­ги­ће­вић и Не­ма­ња Ри­стић, по­чи­ни­ли кри­вич­но дје­ло те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју.

Об­ја­шња­ва се да су се ру­ски др­жа­вља­ни, на­вод­но, 26. сеп­тем­бра у Мо­скви са­ста­ли са осум­њи­че­ним срп­ским др­жа­вља­ни­ном Алек­сан­дром Син­ђе­ли­ћем, из­ло­жи­ли му план, за­ду­жи­ли га да про­на­ђе што ве­ћи број осо­ба у Ср­би­ји ко­је ће се у Цр­ној Го­ри „ста­ви­ти под кон­тро­лу бив­шег ко­ман­дан­та срп­ске Жан­дар­ме­ри­је Бра­ти­сла­ва Ди­ки­ћа.

Ту­жи­ла­штво је у на­ред­би за спро­во­ђе­ње ис­тра­ге об­ја­сни­ло уло­ге чла­но­ва ор­га­ни­за­ци­је по ко­јем је Син­ђе­лић био за­ду­жен да вр­бу­је осо­бе за члан­ство у тој ор­га­ни­за­ци­ји, при­ма и пре­да­је но­вац из­ме­ђу ор­га­ни­за­то­ра и оста­лих чла­но­ва гру­пе, као и да обез­бје­ђу­је ку­по­ви­ну опре­ме – оруж­ја, по­ли­циј­ских уни­фор­ми, штит­ни­ка, ме­тал­них па­ли­ца, пан­ци­ра, су­за­ва­ца, гас-ма­ски, сред­ста­ва за ко­му­ни­ка­ци­ју. Син­ђе­ли­ћу су Ру­си за ку­по­ви­ну уни­фор­ми и оруж­ја да­ли нај­ма­ње 200.000 еура, а он је за ку­по­ви­ну оруж­ја за­ду­жио Мир­ка Ве­ли­ми­ро­ви­ћа ко­ји је ка­сни­је оти­шао у Упра­ву по­ли­ци­је и при­ја­вио јој план ор­га­ни­за­ци­је, ње­не чла­но­ве и ло­ка­ци­је на ко­ји­ма се на­ла­зе.

Син­ђе­лић је у ме­ђу­вре­ме­ну до­био ста­тус свје­до­ка са­рад­ни­ка и пу­штен је на сло­бо­ду, док је Ве­ли­ми­ро­вић услов­но ка­жњен, шест мје­се­ци на го­ди­ну да­на.
Д.Ж.

При­тво­ре­ни

У при­тво­ру се на­ла­зе Бра­ти­слав Ди­кић, Кри­сти­на Хри­стић (39), Бран­ка Ми­лић (58), Ми­лан Ду­шић (59), Дра­ган Мак­сић (50), Ср­бо­љуб Ђор­ђе­вић (52), Алек­сан­дар Чу­ро­вић (33), Алек­сан­дар Алек­сић (41), Ни­ко­ла Ђу­рић (34), Си­ни­ша Ћет­ко­вић (37), Де­јан Ста­но­је­вић (42), Ми­лош Аћи­мо­вић (26), Иви­ца Ма­тић (36) и Пе­ри­ца Ан­дрић (39).

5 КОМЕНТАРИ

  1. 4
    0

    Ovaj kriminalac je opasniji za Cg, i od onog ustase Vujice Lazovica, pa cak i od pojedinaca iz Djukanovicevog uzeg kruga narucioca ubistava . Zasto..? Pa vrlo jednostavno. Mafija je dovela svog, do sada prikrivenog clana na celo „institucionalne“ celije. Ovaj prevarant ce ubuduce sprovoditi direktive, koje ce imati ksarakter „Marovic“ i sl., sto ce dodatno dovesti u zabludu one, koji i dalje vjeruju da je mafijina teritorija, neka „drzava“.

ПОСТАВИ ОДГОВОР:

Please enter your comment!
Please enter your name here